header

صورتجلسه شماره 93

 

بسمه تعالی فرم شماره (1) صورتجلسه شورای اسلامی شهر میانه

 مشخصات جلسه

نوع دعوت : تصویب در جلسات قبل /

 

تلفنی /کتبی

تاریخ جلسه :     روز    پنج شنبه      مورخ  8/8/99

   از ساعت     18  تا 21

شماره جلسه :     93

 

نوع جلسه : (عادی ، فوق العاده )

 

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه : محل دائمی جلسات شورا

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه (اجرای ماده 16 قانون شوراها )

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

1

 

محمود علیلو

 

 

18

 

21

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

18

 

21

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

18

 

21

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

18

 

21

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

18

 

21

 

7

 

حیدر رجبی

 

 

18

 

21

 

4

 

ابراهیم ایدری

 

  

 

18

 

21

 

 

 —————-

 

  ————-

 

 ——

 

——–

 

اعضای غایب در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

علت غیبت

 

1

    

 

 

 

 

 

 

2

    

           

 

          

 

 

 

3

 

 

 

 

مدعوین حاضر در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

1

 

جهانخواه

 

شهرداری میانه

 

    مسئول املاک

 

4

 

 

 

 

 

 

2

 

  

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

     

 

6

 

 

 

 

عناوین دستور جلسات

 

–        رسیدگی به نامه های واصله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن مصوبه شورا

1- نامه معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه بشماره 176931 – 3/8/99 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 447 – 5/8/99 در خصوص صورتجلسه مورخه 1/8/99 ستاد شهرستانی مدیریت مقابله با بیماری کرونا در جلسه مطرح ،   مقرر گردید شهرداری محترم در رابطه با بندهای مرتبط اقدام جدی معمول دارند . موضوع با  7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

آرائ اعضای شورای اسلامی شهرمیانه

 

موافق

 

مخالف

 

دلایل مخالفت

 

امضاء

 

1

 

محمود علیلو

   

 

 

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

 

 

 

 

4

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

حیدر رجبی

   

 

 

 

جمع

 

   

 

 

تصمیم شورا

 

              تصویب شد                                                                            تصویب نشد

 

متن مصوبه شورا

2-نامه جمعی از اهالی محترم خیابان شهید مجدی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 459 – 10/8/99 در خصوص درخواست مرمت و بازسازی آسفالت خیابان مذکور در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم برابر مقررات رسیدگی لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت.

 

آرائ اعضای شورای اسلامی شهرمیانه

 

موافق

 

مخالف

 

دلایل مخالفت

 

امضاء

 

1

 

محمود علیلو

   

 

 

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

 

 

 

 

4

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

حیدر رجبی

   

 

 

 

جمع

 

   

 

 

تصمیم شورا

 

              تصویب شد                                                                            تصویب نشد

 

 

 

 

 

 

متن مصوبه شورا

3- نامه ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورا بشماره 15 – 5/8/99 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 452 – 7/8/99 در خصوص مصوبات مورخ 28/7/99 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-3: -نامه  شهرداری محترم میانه بشماره 13513 – 15/7/99 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره  414 – 20/7/99 در خصوص آمار عملکرد هزینه های انجام شده اعم از جاری و عمرانی و درآمدهای وصول شده در جریان شهریور ماه سال 1399 در جلسه مطرح ، کلیه ردیفهای درآمدی شهرداری بررسی و با توجه به رشد برخی از ردیفها نسبت به سال گذشته و بودجه مصوب سالجاری از عملکرد شهرداری در این خصوص تقدیر گردید .

2-3: در برخی از ردیفهای درآمدی با عنایت به عدم تحقق نسبت به بودجه مصوب در شش ماهه اول سال ، مقرر گردید شهرداری محترم در این خصوص تلاش مضاعف نمایند .

3-3:با عنایت به اتمام شش ماهه اول سالجاری ، مقرر گردید شهرداری محترم برابر آئین نامه مالی شهرداری و قانون و مقررات شورای اسلامی شهر نسبت به انتشار عمومی آمار و درآمد و هزینه شش ماهه اول اقدام نمایند . 4-3: ردیفهای هزینه ای  جاری و عمرانی بودجه مصوب شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته با عنایت به اینکه اکثر پروژه های شهرداری مندرج در بودجه توسط شهرداری در دست اجرا میباشند از تلاشهای شهردار محترم در این خصوص تقدیر گردید . بندهای فوق برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

آرائ اعضای شورای اسلامی شهر میانه

 

موافق

 

مخالف

 

دلایل مخالفت

 

امضاء

 

1

 

محمود علیلو

   

 

 

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

 

 

 

 

4

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

حیدر رجبی

   

 

 

 

جمع

 

   

 

 

تصمیم شورا

 

              تصویب شد                                                                            تصویب نشد

 

 

 

 

 

 

 

 

متن مصوبه شورا

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره  14180- 27/7/99 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 426 – 27/7/99 در خصوص عدم امکان واگذاری مقدار 44/97 مترمربع از پلاک ثبتی 1412/14 اصلی بخش 41 تبریز از بابت تغییر کاربری ( زراعی به صنعتی )  به شهرداری توسط شرکت نفیس صبا به مدیرعاملی آقای مسعود غنی زاده و پرداخت مبلغ ریالی آن بانضمام نظریه کارشناس رسمی دادگستری بشماره 14165 مورخ 24/7/99 در جلسه مطرح ، موضوع با 7 رای مخالف مورد تصویب قرار نگرفت . مقرر گردید شهرداری محترم برابر مقرررات اقدام لازم را معمول دارند .

 

آرائ اعضای شورای اسلامی شهرمیانه

 

موافق

 

مخالف

 

دلایل مخالفت

 

امضاء

 

1

 

محمود علیلو

   

 

 

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

 

 

 

 

4

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

حیدر رجبی

   

 

 

 

جمع

 

   

 

 

تصمیم شورا

 

              تصویب شد                                                                            تصویب نشد