header

صورتجلسه شماره 53

 

بسمه تعالی فرم شماره (1) صورتجلسه شورای اسلامی شهر میانه

 مشخصات جلسه

نوع دعوت : تصویب در جلسات قبل /

 

تلفنی /کتبی

تاریخ جلسه :     روز     سه شنبه      مورخ    7/5/99

  از ساعت     19  تا 22

شماره جلسه :    53

 

نوع جلسه : (عادی ، فوق العاده )

 

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه : محل دائمی جلسات شورا

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه (اجرای ماده 16 قانون شوراها )

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

1

 

محمود علیلو

 

 

19

 

22

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

19

 

22

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

19

 

22

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

19

 

22

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

19

 

22

 

7

 

حیدر رجبی

 

 

19

 

22

 

4

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

19

 

22

 

 

 —————-

 

  ————-

 

 ——

 

——–

 

اعضای غایب در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

علت غیبت

 

1

    

        

 

           

 

 

 

2

    

           

 

          

 

 

 

3

 

 

 

 

مدعوین حاضر در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

1

 

   مهدی میرزائی

 

 شهرداری میانه

 

        شهردار

 

4

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

   

 

6

 

 

 

 

عناوین دستور جلسات

 

–        رسیدگی به نامه های واصله

 

 

 

 

 

 

 

 

متن مصوبه شورا

1-نامه ریاست محترم کمیسیون فنی و شهرسازی شورا بشماره 10 -1/5/99  ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 258 – 1/5/99 در خصوص مصوبات مورخ 31/4/99 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-1: نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6449 – 11/4/99 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 208 -14/4/99 مبنی بر توقف دریافت خودیاری از شهروندان محترم جهت آسفالت و جوبکشی کوچه های سطح شهر در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضای محترم کمیسیون و نظر به اهمیت موضوع ، حواشی و تبعات سوء آن و نارضایتی شهروندان محترم ، پیشنهاد شهرداری با 5 رای مخالف مورد تصویب قرار نگرفت .

2-1: مقرر گردید شهرداری محترم گزارشی از عملکرد خود در اجرای پروژه های مهم عمرانی اعم از پل روگذر شهید سپهبد قاسم سلیمانی ، پیاده راه و میدان ورودی از سمت زنجان و کمربندی جنوبی در جلسات آتی به کمیسیون فنی و شهرسازی شورا ارائه نمایند. همچنین شهرداری محترم در خصوص مصوبات کمیسیون ماده 5 استان که در تاریخ 25/4/99 برگزار گردید در خصوص تصمیمات کمیسیون مذکور در خصوص مصالحه نامه های مرتبط به مسیر کمربندی جنوبی توضیحاتی ارائه نمایند. بندهای فوق برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مور تصویب قرار گرفت .

 

آرائ اعضای شورای اسلامی شهر میانه

 

موافق

 

مخالف

 

دلایل مخالفت

 

امضاء

 

1

 

محمود علیلو

   

 

 

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

 

 

 

ا

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

حیدر رجبی

   

 

 

 

جمع

 

   

 

 

تصمیم شورا

 

              تصویب شد                                                                            تصویب نشد

 

 

 

 

 

 

 

متن مصوبه شورا

2- نامه ریاست محترم کمیسیون ورزش و جوانان شورا بشماره 3 -1/5/99  ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 257 – 1/5/99 در خصوص مصوبات مورخ 30/4/99 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-2: پیرو پیگیریهای قبلی در خصوص بهره برداری از زمین فوتبال ساحلی و پیرو مذاکره تلفنی کمیسیون ورزش و جوانان شورا با جناب آقای احمد فرامرزی مدیر محترم شرکت فرابتن ( ماسه شویی میانه ) و موافقت مشارالیه با تحویل رایگان 15 سرویس ماسه بادی جهت استفاده و تکمیل زمین  فوتبال ساحلی واقع در استادیوم شهید سرانجام ، مقرر گردید اداره ورزش و جوانان میانه مراتب را پیگیری تا در اسرع وقت نسبت به بهره برداری از زمین مذکور اقدام لازم معمول گردد . موضوع با  7  رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

آرائ اعضای شورای اسلامی شهر میانه

 

موافق

 

مخالف

 

دلایل مخالفت

 

امضاء

 

1

 

محمود علیلو

   

 

 

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

 

 

 

ا

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

حیدر رجبی

   

 

 

 

جمع

 

   

 

 

تصمیم شورا

 

              تصویب شد                                                                            تصویب نشد

 

متن مصوبه شورا

3-نامه شهرداری محترم میانه بشماره 8797 -8/5/99 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 270 – 8/5/99 در خصوص  مجوز واگذاری 27 قطعه از قطعات متعلق به خود در روبروی دادگستری پشت قطعات 65 متری پاسداران از طریق مزایده عمومی به انضمام نظریه کارشناسی به شماره 8788 مورخ 8/5/99 در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

آرائ اعضای شورای اسلامی شهر میانه

 

موافق

 

مخالف

 

دلایل مخالفت

 

امضاء

 

1

 

محمود علیلو

   

 

 

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

 

 

 

ا

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

حیدر رجبی

   

 

 

تصمیم شورا

 

              تصویب شد                                                                            تصویب نشد

 

 

متن مصوبه شورا

4-نامه شهرداری محترم میانه بشماره  8165 – 31/4/99 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 256 – 31/4/99 در خصوص عدم امکان واگذاری مقدار 20/1 مترمربع از بابت تغییر کاربری و مقدار 55/431 مترمربع از بابت حق تفکیک به شهرداری ملک آقای کاظم خلفی  واقع در جاده میانه پشت روستای مزمین و پرداخت مبلغ ریالی آن بانضمام نظریه کارشناس رسمی دادگستری بشماره 7970 مورخ 29/4/99 در جلسه مطرح ، مقرر گردید کارشناس محترم شهرداری در جلسه آتی شورا حاضر ، پس از ارائه توضیحات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ گردد . موضوع  با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

آرائ اعضای شورای اسلامی شهر میانه

 

موافق

 

مخالف

 

دلایل مخالفت

 

امضاء

 

1

 

محمود علیلو

   

 

 

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

 

 

 

ا

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

حیدر رجبی

   

 

 

تصمیم شورا

 

              تصویب شد                                                                            تصویب نشد