header

صورت جلسه شماره 13

بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

 

تاریخ جلسه :29/2/95

 

شماره جلسه : 13

ساعت شروع :18:30

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

1-      نامه رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه بشماره 3- 28/2/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 226- 28/2/95 در خصوص مصوبات مورخ 21/2/95

2-      نامه رئیس محترم کمیسیون بهداشت و خدمات شهری بشماره 3- 28/2/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 227- 28/2/95 در خصوص مصوبات مورخ 27/2/95

3-      نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 42482- 28/2/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 236- 28/2/95 در خصوص اعتراض به بند 1 صورتجلسه شماره 9

4-      نامه رئیس محترم هیئت مدیره شرکت تعاونی تاکسیرانی بشماره 15- 28/2/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 237- 28/2/95 در خصوص خرید و فروش تاکسیها

5-     نامه جمعی از رانندگان تاکسی مسیر راه آهن ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 218- 26/2/95 در خصوص کرایه تاکسی مسیر مذکور

اهم مصوبات شورا :

 

آراء موافق

آراء مخالف

 

1-  نامه رئیس محترم کمیسیون بهداشت و خدمات شهری بشماره 3- 28/2/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 227- 28/2/95 در خصوص مصوبات مورخ 27/2/95 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

جلسه با حضور اعضای محترم کمیسیون و کارشناسان محترم شهرداری آقای مهندس پناهی و خانم روشنی و آقای فرضی پیمانکار قرارداد مربوط به زنده گیری سگهای ولگرد آغاز گردید . در ابتدای جلسه آقای صدری رئیس محترم کمیسیون ضمن تبریک اعیاد شعبانیه ، مشکلات موجود در رابطه با زنده گیری سگهای ولگرد را بصورت خلاصه مطرح نمودند و در ادامه بمنظور اطلاع از مفاد قرارداد شهرداری با پیمانکار مربوطه با موضوع زنده گیری و انتقال به محل نگهداری و مفاد قرارداد در جلسه قرائت و پس از آن آقای فرضی توضیحات مبسوطی در خصوص نحوه عملکرد خود در این قرارداد ارائه نمودند و سئولاتی از سوی اعضای محترم مطرح و پاسخ توسط آقای فرضی ارائه گردید . در ادامه پس از بحث و بررسیهای لازم مقرر شد با عنایت به تعداد زیاد سگهای ولگرد در سطح شهر و اعتراضات شهروندان محترم در این خصوص شهرداری محترم هماهنگیهای لازم را با پیمانکار محترم جهت سرعت بخشیدن به امر جمع آوری سگهای ولگرد و سایر اقدامات براساس مفاد قرارداد و بخشنامه های صادر شده از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام نمایند . ضمنا” براساس همان بخشنامه ها در خصوص استفاده از آهک و سایر مواد مشابه به جهت رعایت نکات بهداشتی و مسائل زیست محیطی اقدامات مقتضی از سوی شهرداری محترم بعمل آید و نهایت دقت نسبت به دفن بهداشتی سگهای تلف شده اقدام نماید و با عنایت به توضیحات سرکار خانم روشنی مبنی بر همکاری آقای دکتر بنی هاشم با مجموعه شهرداری در این طرح ، مقرر شد نامبرده از طریق شورای اسلامی شهر مورد تقدیر قرار گیرند . موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .در ادامه جلسه در حضور کارشناسان محترم شهرداری در خصوص نحوه مبارزه با حیوانات موذی از قبیل موشهای فاضلاب نیز بحثهای مفصلی معمول و مقرر شد شهرداری محترم با دقت و جدیت فراوان اقدامات لازم را جهت از بین بردن حیوانات موذی بعمل آورند . موضوع فوق برابر نظر کمیسیون با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

—-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

—-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—-

 

2-  نامه رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه بشماره 3- 28/2/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 226- 28/2/95 در خصوص مصوبات مورخ 21/2/95 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-   نامه شهردار محترم میانه بشماره 114281- 1/11/94ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره  1208- 5/11/94 در خصوص 158 فقره قرارداد کارمزدی شرکت فولاد  به پیوست 46 برگ مدارک پیوستی و مطالبات شهرداری محترم در جلسه مطرح ، پس از استماع توضیحات مبسوط کارشناس محترم آقای شاکریان مقرر گردید شهردار محترم میانه اقدامات حقوقی و قانونی لازم را برابر قوانین و مقررات مربوطه جهت اعاده تمام و کمال مطالبات شهرداری از شرکت فولاد آذربایجان معمول دارد . موضوع فوق برابر نظر کمیسیون با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-   نامه شهردار محترم میانه بشماره 19350- 13/2/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 163- 18/2/95 در خصوص آمار عملکرد هزینه های انجام شده در جریان فروردین ماه سال 95 در جلسه مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص ردیفهای درآمدی شهرداری خصوصا” کمکهای دولت که در جریان فروردین ماه صورت نگرفته است مقرر گردید شهرداری محترم در راستای تحقق بودجه سال 95 نهایت تلاش خود را معمول دارد . موضوع فوق برابر نظر کمیسیون با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

—-

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

—-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—-

 

3- نامه رئیس محترم دانشگاه پیام نور میانه بشماره 22183/211- 13/2/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 169- 18/2/95 در خصوص درخواست پرداخت هزینه چاپ بنر سمینار تخصصی اقتصاد مقاومتی در جلسه مطرح ، مقرر شد نامه مذکور جهت اقدام به شهرداری محترم ارجاع گردد . موضوع فوق با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

8

 

—-

 

4- نامه رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرستان میانه بشماره 15- 28/2/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 237- 28/2/95 در خصوص اعتراض به روند حاکم بر خرید و فروش تاکسی ها در جلسه مطرح ، مقرر شد موضوع به شهرداری محترم ارجاع تا ضمن بررسی کامل نتیجه را کتبا” به شورای اسلامی شهر اعلام نمایند . موضوع با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت

 

 

8

 

 

—-

 

5- نامه فرماندار محترم میانه بشماره 42482- 28/2/95 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 236- 28/2/95 در خصوص اعتراض به بند 1 صورتجلسه شماره 9 مورخ 18/2/95 در مورد ارسال آگهی شرایط مزایده مشارکت در پروژه تجاری – خدماتی روبروی اداره آموزش و پرورش در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسی کافی به جهت جلوگیری از فوت وقت اعتراض فرمانداری وارد تشخیص ، مقرر شد شهرداری محترم با جدیت تمام و با رعایت تمامی قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری اقدامات لازم را بعمل آورد . موضوع با 6 رای مثبت و 2 رای مخالف آقایان نعمت زاده و میعاد مورد تصویب قرار گرفت . نظر مخالفین : نظارت بر حسن اداره امور شهرداری از وظایف شورا می باشد فلذا در گزارش  ارائه شده توسط عوامل شهرداری و کارشناس منتخب آقای فلاح در صحن شورا ابهاماتی وجود داشت  و همچنین به جهت عدم شفافیت شرایط مطرح شده بنا به وظیفه ذاتی شورا درخواست ارسال آگهی (فراخوان ) مزایده به شورا قبل از انتشار عمومی گردید که این امر حق شورا می باشد و مصوبه شورا هیچ ایرادی ندارد لذا دخالت واعتراض به مصوبه مذکور موضع گیرانه بوده و اینجانبان بر مصوبه و نظارت تاکید داریم .

 

 

 

 

6

 

 

 

 

2

 

6- با عنایت به بند 6 صورتجلسه شماره 11 مورخ 22/2/95 در خصوص اعتراض آقای فرامرز مولایی در ارتباط با ایجاد مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شماره 2 بدون طی مراحل قانونی که مقرر بود شهرداری ضمن بررسی موضوع نتیجه را به جلسه مورخ 26/2/95 روز یکشنبه گذشته ارسال نماید که متاسفانه تاکنون در دبیرخانه شورا واصل نگردیده است لذا ضمن تذکر به شهردار محترم مجددا” مقرر گردید شهرداری ضمن اعلام کتبی علت عدم ارسال پاسخ در مهلت تعیین شده اقدامات لازم را جهت جلوگیری از صدور مجوز غیرقانونی مذکور معمول و نتیجه را حداکثر برای جلسه آتی شورا که روز چهار شنبه مورخ 5/3/95 برگزار خواهد شد ارسال نماید . موضوع فوق با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

8

 

 

 

 

—-

 

زمان جلسه بعدی شورا : روز چهارشنبه                                 تاریخ : 5/3/95                               ساعت : 18:30

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1-  احد یوسفی                                                5-  حیدر رجبی                                        

2- جعفر شاهمحمدی                                          6-  اسلام صدری

3-  بهمن نعمت زاده                                          7-  مجید میعاد                                         

4- افضل حسینخانی                                          8-   اقبال محمد حسینی                                      

غایبین :

 

–          حافظه شیخ الاسلامی