header

صورتجلسه60

                                                                              بسمه تعالي

                                                         صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه :یکشنبه

تاریخ جلسه :3/9/92

شماره جلسه : 60

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه :22

 

نوع جلسه : عادی / فوق العاده :   علنی                    غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

              

دستور جلسه :    

1-       نامه رئیس محترم کمیسیون فنی و شهرسازی بشماره 63- 29/8/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1240- 29/8/92 در خصوص مصوبات مورخ 27/8/92

2-       نامه شهردار محترم میانه بشماره 11075- 13/8/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1143- 14/8/92 در خصوص مأموریت آقایان مجید میعاد و حیدررجبی

3-       نامه شهردار محترم میانه بشماره 276- 19/8/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1227- 27/8/92 در خصوص انجام آموزشهای شهروندی از بابت اطفاء حریق ، زلزله ، امداد و نجات و…

4-       نامه فرماندار محترم میانه بشماره 8682/1/1151- 25/8/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1226- 27/8/92 در خصوص درخواست بازگشائی مسیر انتقال فاضلاب شهرک اندیشه

5-       نامه فرماندار محترم میانه بشماره 8633/1/1151 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1214- 27/8/92 در خصوص صورتجلسه راه اندازی موزه شهر میانه

6-       نامه مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بشماره 79412/42/11- 25/8/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1218- 26/8/92 در خصوص رعایت حریم بافتهای تاریخی شهر

7-       نامه رئیس محترم اداره مخابرات میانه بشماره 1143225/6/111/760- 21/8/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1196- 21/8/92 در خصوص ارسال طرحهای توسعه در دست اجرا سال جاری

8-       نامه شهروند محترم آقای برزگر ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1221- 27/8/92 در خصوص درخواست دیوار کشی زمین خود جهت احداث انباری

 

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه رئیس محترم کمیسیون فنی و شهرسازی بشماره 29/8/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1240- 29/8/92 در خصوص مصوبات مورخ 27/8/92 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-1: مقرر گردید شهردار محترم در خصوص ضرورت بازنگری در طرح تفصیلی و همچنین مشخص نمودن حریم شهر برنامه لازم را به شورای شهر ارائه نماید ، موضوع فوق برابر نظر کمیسیون با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

1-2: مقرر گردید در خصوص بافتهای فرسوده و اهمیت بازسازی آن شهردار محترم برنامه لازم را به شورای شهر ارائه نماید ، موضوع فوق برابر نظر کمیسیون با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

1-3: مقرر گردید شهردار محترم در رابطه با طرح بازگشائی معابر و کمربندیها کارکارشناسی لازم را جهت اتخاذ روش واحد برای امر مصالحه و تملک معمول دارند ، موضوع فوق برابر نظر کمیسیون با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

1-4: نامه شهردار محترم میانه بشماره 8106- 16/8/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1178- 20/8/92 بپیوست مصالحه نامه شماره7384- 30/5/92 فیمابین شهرداری میانه و آقایان شکراله و کاظم هردو انگوتی در خصوص تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی و صدور مجوز تفکیک به 6625 مترمربع در مقابل مقدار5301 مترمربع زمین واقع در طرح کمربندی 65متر پاسداران در جلسه مطرح ، مقرر گردید در خصوص موضوع مزبور ضمن رعایت مصوبه قبلی شورا برابر بند 3 همین صورتجلسه اقدامات لازم ارائه و براساس آن اقدامات مقتضی صورت گیرد ، موضوع فوق برابر نظر کمیسیون با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

1-5: نامه شهردار محترم میانه بشماره 10383- 28/7/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1045- 1/8/92 بپیوست مصالحه نامه شماره 10382- 28/7/92 فیمابین شهرداری میانه و آقای ابراهیم شیخ الاسلامی و خانم خدیجه آرام در خصوص درخواست احداث یک طبقه اضافی مازاد بر تراکم مجازو پروانه صادره در طبقه چهارم بمساحت 75/187 مترمربع بعنوان یک واحد مسکونی در جلسه مطرح ، با رفع اشرافیت و تامین پارکینگ برابر پیشنهاد شهرداری و نظر کمیسیون با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

1-6: نامه شهردار محترم میانه بشماره 11109- 14/8/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1151- 14/8/92 بپیوست مصالحه نامه شماره 11108- 14/8/92 فیمابین شهرداری میانه و آقای مرتضی مقیمی در خصوص درخواست احداث یک طبقه اضافی در طبقه چهارم مازاد بر تراکم مجاز و پروانه صادره بمساحت 68/151 مترمربع بعنوان یک واحد مسکونی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری و نظر کمیسیون با 8 رای مثبت و 1 رای مخالف آقای شاهمحمدی مورد تصویب قرارگرقت .

 

1-7: نامه شهردار محترم میانه بشماره 9849- 17/7/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 996- 18/7/92 بپیوست مصالحه نامه شماره 9848- 17/7/92 فیمابین شهرداری میانه و آقای کاوس پزشکی در خصوص درخواست تغییر کاربری پلاک ثبتی 3 فرعی از 918 اصلی بمساحت 160 مترمربع از مسکونی به تجاری در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری و نظر کمیسیون با 8 رای مثبت و 1 رای مخاف آقای شاهمحمدی مورد تصویب قرار گرفت .

1-8: نامه شهردار محترم میانه بشماره 10166- 23/7/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1028- 25/7/92 در خصوص درخواست تقلیل عرض قسمتی از خیابان 16 متری هفت تیر به وضع موجود (12متری ) در جلسه مطرح ، بدلیل اینکه خیابان مذکور جزء خیابانهای فرعی و محلی بوده و دارای ترافیک بسیار پائین می باشد لذا حفظ وضع موجود با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . 

1-9: نامه شهردار محترم میانه بشماره 10565- 1/8/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1080- 4/8/92 در خصوص انتقال 11/22 مترمربع از نهر متروکه متعلق به شهرداری با قیمت کارشناسی جهت الحاق به ملک مجاور متعلق به خانم شهناز محمدی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری و نظر کمیسیون با 8 رای مثبت و 1 رای مخالف آقای نعمت زاده مورد تصویب قرار گرفت .

1-10: نامه شهردار محترم میانه بشماره 11381- 21/8/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1195- 21/8/92 بپیوست مصالحه نامه شماره 11380- 21/8/92 فیمابین شهرداری میانه و آقای بابک آقایی با وکالت آقای مهدی عباسی در خصوص درخواست اضافه زیربنا مازاد بر سطح اشغال مجاز در طبقه زیرزمین بمساحت 5/98 مترمربع بصورت پارکینگ ( احداث در 80 درصد پلاک ثبتی    فوق ) در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری و نظر کمیسیون با 8 رای مثبت و 1 رای مخالف آقای نعمت زاده مورد تصویب قرار گرفت .

1-11: نامه شهردار محترم میانه 11193- 16/8/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1160- 18/8/92 بپیوست مصالحه نامه شماره 11192- 16/8/92 فیمابین شهرداری میانه و آقای کامران صالح لفمجانی با وکالت آقای حسین مسلمیان در خصوص درخواست احداث یک طبقه اضافی مازاد بر تراکم مجاز و پروانه صادره بمساحت 85/144 مترمربع در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری و نظر کمیسیون با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

1-12: نامه جمعی از اهالی خیابان فنی و حرفه ای ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 796- 21/6/92 در خصوص عدم صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری به زمینهای قولنامه ای در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسیهای لازم مقرر گردید شهرداری محترم براساس صورتجلسات مربوطه با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید ، موضوع فوق برابر نظر کمیسیون با 8 رای مثبت و 1 رای مخالف آقای میعاد مورد تصویب قرار گرفت .

1-13: نامه فرماندار محترم میانه بشماره 8221/1/1151- 11/8/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1141- 13/8/92 در خصوص ایجاد مراکز مناسب تفریحی ، ورزشی و رفاهی ( مراکز جهاندیدگان ) و پل عابر مکانیزه در جلسه مطرح ، مقرر گردید جهت اقدام لازم به شهرداری میانه ارجاع گردد ، موضوع فوق برابر نظر کمیسیون با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

1-14: نامه مدیر کل بهزیستی و دبیرشورای سالمندان استان بشماره 40772/92/911- 6/6/92 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 751- 16/6/92 بپیوست یک نسخه از ضوابط طراحی معماری ساختمانهای مناسب سالمندان در جلسه مطرح ، مقرر گردید جهت اقدام لازم به شهرداری میانه ارجاع گردد ، موضوع فوق برابر نظر کمیسیون با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

—-

 

9

9

 

 

9

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

9

—-

 

—-

—-

 

 

—-

 

 

 

 

—-

 

 

 

 

 

 

—-

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

—-

 

 

 

—-

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

—-

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

—-

 

 

 

 

—-

 

 

زمان جلسه بعدی شورا : روزچهارشنبه                                        تاریخ :  6/9/92                                        ساعت : 18

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- بهمن نعمت زاده                                                      6- اقبال محمد حسینی                             

2- احد یوسفی                                                            7- افضل حسینخانی                                                                            

3- جعفر شاهمحمدی                                                     8- حیدر رجبی                                                    

4- حافظه شیخ الاسلامی                                                9- اسلام صدری

5- مجید میعاد

غایبین :