header

جایگاه شورا واعلام مطالبات مردم

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود،

همانطور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق می یابد بنابراین نهادهای حکومتی رانهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می نامند.

نظام شورایی کشور سیستمی مبتنی بر خرد جمعی.که به دلیل دارا بودن نقشی تعین کننده وجایگاهی با اهمیت در قانون اساسی کشورکه یک فصل وهشت اصل را به خود اختصاص داده است نشان از ارزش واهمیت آن میباشد پس بنابراین باید انتخاب شونده گان هم در شائن وجایگاه شوراها باشند .نه اینکه شورا هارا آن قدر کوچک بدانیم که عده ای . . . پیدا کنند وخود را در آن جایگاه بدانند .

پس یک سوال از همه عزیزان که ارزوی سعادتی ، پیشرفت ، رفاه ، عزت ، حفظ کرامت انسانی وخلاصه شهری ویا جامعه ای در خور شهروندان را داریم .

1) باتوجه به جایگاه شورا واعلام مطالبات مردم در زمینه های فرهنگ ، بهداشت ، اشتغال ، ازدواج و افزایش یا کاهش سرانه در آمد هر شهروند میانه ای را اعلام فرمائید .؟