header

آیا شوارها وماها با اصل هفتم قانون اساسی اشنا هستیم .؟

آیا شوارها وماها با اصل هفتم قانون اساسی که با صراحت اعلام می دارد . شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در تراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان میباشند. هستیم ؟ ویا اصلا می دانیم جایگاه واقعی شورا را ؟ به نظر شما عزیزان چه باید کرد که جایگاه شورا در جامعه ما تحقق پیدا کند .؟