header

شیخ الاسلامی: برای ساماندهی صنوف آلاینده، چشم انداز50 ساله لازم است

 معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با اشاره به اهمیت ساماندهی صنوف آلاینده و خروج آن از محیط زندگی شهری، این حرکت را لازم و مثبت ارزیابی کرده گفت: این کار برای اصناف حرکت مثبتی محسوب شده و قدم بزرگی برای حفظ حقوق نسل های آتی نیز به شمار می رود.

حمید شکری در جلسه ساماندهی صنوف آلاینده شهرستان، از اختصاص بیش از 5 هکتار زمین برای خروج صنوف آلاینده ازمحیط شهری خبر داده افزود: این زمینهای قطعه بندی شده واقع در ضلع شرقی شهرک شماره یک قرار داشته و500 صنف آلاینده در آن به فعالیت خواهند پرداخت زیرا صاحبان اصناف نسبت به این موضوع به توافق کلی دست یافته اند.
فرماندار ویژه میانه وسعت زمین، دسترسی و تامین زیرساخت ها و موقعیت مناسب تجاری را از مشخصه های مهم زمین های مورد فعالیت اصناف برشمرده گفت: این کار باید طوری مورد برنامه ریزی قرار گیرد که چشم انداز آینده آن قابل پیشرفت و توسعه بوده و با گذشت زمان دچار محدودیت نشویم.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی اصولی در این مورد صورت گرفته و اگر در سالهای آینده نیاز به زمین داشته باشیم این کار را در دو مرحله دیگر نیز بدون محدودیت انجام خواهیم داد .
وی خروج 500 صنف آلاینده از سطح شهر را کار بسیار بزرگی عنوان کرده بر برنامه ریزی دقیق و جدی در انجام آن تاکید کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر نیز در این جلسه با اشاره به اینکه چشم انداز این کار باید طوری باشد که شهر در آینده با مشکل مواجه نشود، چشم انداز 50 ساله انجام کار را با در نظر گرفتن موضوعاتی چون افزایش قیمت زمین، الحاق زمین، تاسیسات زیربنایی و موضوعاتی نظیر آن را خواستار شد.

حافظه شیخ الاسلامی با تاکید بر اینکه نباید برای انجام این کار فقط سرعت انجام آن را در نظر گرفت، افزود: مدنظر گرفتن تسریع کار و درنظر نگرفتن موارد ممکن است توسعه آتی صنوف را با کندی مواجه کند و لازم است با بررسی بیشتر وارد موضوع شد تا در آینده شهر و فضاهای صنوف آلاینده که یقینا بیش از 500 صنف می باشدبا کمبود فضا و امکانات زیرساختی مواجه نشود.