header

صورتجلسه شماره 3

                                                                              بسمه تعالي

                                                         صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : یکشنبه

 

تاریخ جلسه : 23/1/94

 

شماره جلسه : 3

ساعت شروع : 19

ساعت خاتمه :23

 

نوع جلسه : عادی / فوق العاده :   علنی                    غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی       

دستور جلسه :

 

–          رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

 

 

آراء موافق

آراء مخالف

 

1- نامه سرپرست سازمان اتوبوسرانی بشماره 136- 20/1/94 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 44- 23/1/94 در خصوص درخواست معرفی نماینده شورای اسلامی شهر در جلسات هیأت انضباطی سازمان در جلسه مطرح ، آقای افضل حسینخانی بعنوان نماینده شورا جهت شرکت در جلسات هیأت انضباطی سازمان اتوبوسرانی با 9 رای مثبت انتخاب شدند .  

 

9

 

—-

 

2- نامه فرماندار محترم میانه بشماره 7477- 23/1/94 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 43- 23/1/94 در خصوص اعتراض به بودجه سال 94 شهرداری میانه در جلسه مطرح ، نظر به اینکه مطابق ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مقرر میدارد چنانچه مسئولین ذیربط مصوبات شوراها را مغایر با موازین اسلام ، قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ می توانند با ذکر مورد و بطور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی شهر اعلام و درخواست تجدید نظر کنند ، با عنایت به اینکه بندهای مورد اعتراض آن فرمانداری هیچ یک برخلاف موازین شرع و قوانین و مقررات و حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد لذا ضمن اینکه کلیه مصوبات قبلی در بودجه سال 94 شهرداری میانه ( به استثنای بند 8 مورد اعتراض آن فرمانداری ) عینا” با 9 رای مثبت ابقاء می گردد ، توضیحات مبسوطی در خصوص هر یک از بندهای مورد اعتراض بشرح ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد .

بند 1 – در خصوص موضوع ساماندهی اطراف حرم امامزاده اسماعیل (ع) در بند 4-2 مصوبه شماره 15- 18/1/94 شورای اسلامی شهر مقرر شده است تا پانزدهم اردیبهشت بایستی شهرداری بسته پیشنهادی خود را در این خصوص به شورا ارائه نماید لذا به محض وصول نسخه ای جهت استحضار به حضور ارسال خواهد شد .

بند 2 – در خصوص احداث پارک مینیاتوری مقدمات امر اعم از تامین زمین ، طرح اجرایی پروژه و … فراهم نگردیده وهمچنین در پیشنهاد شهرداری نیز موضوع لحاظ نگردیده بود .

بند 3 – با توجه به بخشنامه بودجه سال 94 شهرداریها ی کشور نیم درصد سهم کتابخانها از محل درآمدهای وصولی (به استثنای وام ، اوراق مشارکت و طرحهای تملک دارایی ها از منابع عمومی و دولت که به شهرداریها واگذار می شود) را بمنظور اداره امور کتابخانه ها منظور داشته است .

بند 4 – در خصوص ردیف تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر به استناد نامه شماره 25671/ش/الف مورخ 16/12/93 ریاست محترم شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی منضم به نامه معاونت محترم و امور مجلس شورای عالی استانها که در پیوست مصوبه به حضور ارسال می گردد و در متن نامه مطابق بخشنامه بودجه سال 94 شهرداریهای کشور بند 8 طبق فرمول اعلامی در بند مربوط به شهرداریهای کمتر از دویست هزار نفر فرمول مربوطه 30/1*(تعداد اعضای شورا *12 *50 * 60/1 حقوق شهردار) بوده و اعلام نموده است مطابق ماده 6 آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسات و مزایا به اعضای شورا مصوب 20/9/84 هیأت وزیران تصریح میدارد حق الجلسه هر ساعت به میزان 60/1 حقوق و مزایای شهردار همان شهر به استثنای حق عمران محاسبه  می گردد و از آنجائیکه لفظ حقوق و مزایا در آئین نامه معموله یک تعبیر عام بوده و مشمول حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر می باشد علی ایحال در تصریح آئین نامه صدرالبیان منظور از 60/1 حقوق و مزایا 60/1 کلیه حقوق و مزایای شهردار اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد که در حکم حقوقی شهردار همان شهر آمده است و مبنای محاسبه و پرداخت حق الجلسه به اعضای شوراهای اسلامی شهر ذیربط می باشد و این امر در خصوص نحوه محاسبه میزان بودجه شوراهای اسلامی شهراهای کشور برابر آنچه در بند یک از ردیف 8 فصل سوم بخشنامه بودجه سال 94 شهرداریها آمده نیز دارای مصداق می باشد علی ایحال مزایای همچون پاداش و اضافه کاری و غیره که به شهردار در ازای خدمات وی پرداخت میگردد و در حکم حقوقی وی منظور نشده است در احتساب 60/1 حقوق و مزایا لحاظ نمی گردد ضمنا” در پایان نامه ، مرقوم گشته به جهت ضرورت و اهمیت ، موضوع به کلیه شهرداران و شوراهای اسلامی شهرهای استانهای تابعه ابلاغ گردد توضیح اینکه قبل از پیشنهاد بودجه توسط شهرداری به شورای اسلامی شهر مراتب طی نامه ای به شهردار ابلاغ گردیده و در بودجه پیشنهادی مطابق مقررات مربوطه لحاظ گردیده است .

بند 5 – در خصوص برون سپاری ، شهرداری محترم برابر قوانین و مقررات اعلامی از سوی مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری اقدام خواهند نمود.

بند 6 – مطابق اظهارات شهردار محترم در جلسه هزینه کرد پروژه انتقال پساب شهری برابر تعیین اولویت از سوی مشاور محترم طرح خواهد بود .

بند 7 – مطابق اظهارات شهردار محترم در رابطه با تکمیل پروژه بلوار کاپیتان شهبازی هزینه مورد اشاره در بودجه لحاظ گردیده است .

بند 8 – اعتراض فرمانداری در خصوص پروژه احداث مغازه در ساختمان شهرداری با 9 رای مثبت وارد تشخیص داده شد و مطابق پیشنهاد شهردار محترم در جلسه مقرر گردید مبلغ اجرایی پروژه سه میلیارد و پانصد میلیون ریال به ردیف هزینه ای 3010200001 تحت عنوان تملک ابینه و اراضی جهت اجرای طرحهای عمرانی اضافه گردد و از مبلغ 000/000/000/20 ریال به 000/000/500/23 ریال افزایش یافت .

بند 9 – با توجه به جلسه مشترک بین اعضای محترم شورای اسلامی شهر و هیأت امنای محترم امامزاده اسماعیل (ع) در بیت امام جمعه محترم شهر مبنی بر احداث سرویس بهداشتی مقرر گردید مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال از سوی شورا و شهرداری در بودجه سال 93 لحاظ و مابقی از سوی هیأت امناء تامین گردد لذا شورای اسلامی و شهرداری به تعهدات خود در این خصوص عمل نموده است .

بند 10 – در خصوص پروژه توسعه و بهبود فضای سبز نیزکه جزو پروژه های حجمی شهرداری می باشد مقرر گردیده برابر دستورالعمل های واصله از مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری اقدام گردد .

 

 

—-

 

 

—-

 

زمان جلسه بعدی شورا : روز چهارشنبه                                    تاریخ : 26/1/94                                  ساعت : 19

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- حافظه شیخ الاسلامی                                       4-  حیدر رجبی                                      7-  اقبال محمد حسینی                                            

2- احد یوسفی                                                   5- مجید میعاد                                        8- اسلام صدری                                             

3- جعفر شاهمحمدی                                           6-  بهمن نعمت زاده                                 9-  افضل حسینخانی