header

صورتجلسه20

                                                                              بسمه تعالي

                                                         صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه شنبه

 

تاریخ جلسه :7/3/93

 

شماره جلسه : 20

ساعت شروع : 18

ساعت خاتمه :22

 

نوع جلسه : عادی / فوق العاده :   علنی                    غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

              

دستور جلسه :  

1-       نامه شهردار محترم میانه بشماره 1969- 21/2/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 240- 22/2/93 در خصوص مدارک واگذاری نهر متروکه

2-       نامه شهردار محترم میانه بشماره 2818- 4/3/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 320- 5/3/93 در خصوص درخواست مجوز پرداخت مبلغ 000/000/48 ریال به کاروان راهیان مرقد امام

3-       نامه شهردار محترم میانه بشماره 2799- 4/3/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 319- 5/3/93 در خصوص واگذاری یک واحد آژانس امداد خودرو (یک کش) با قیمت پایه 000/000/30 ریال از طریق آگهی مزایده عمومی

4-       نامه شهردارمحترم میانه بشماره 2815- 4/3/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 330- 7/3/93 در خصوص ماده واحده پیشنهادی بودجه سال 93 سازمان حمل و نقل همگانی

5-       نامه شهردار محترم میانه بشماره 2076- 24/2/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 271- 28/2/93 در خصوص درخواست معرفی نماینده شورا در کارگروه نظارت بر پروژه ساماندهی اطراف امامزاده اسماعیل

6-       نامه شهردار محترم میانه بشماره 2807- 4/3/93 ثبت شده دبیرخانه شورا بشماره 331- 7/3/93 در خصوص درخواست انتقال تاکسی متعلق به آقای بهزاد فتحی از شهر اراک به میانه

7-       نامه فرماندار محترم میانه بشماره 2584/1/1151- 28/2/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 301- 1/3/93 در خصوص اعتراض به مصوبه شماره 11 در مورد کرایه تاکسیها

8-       نامه شهردار محترم میانه بشماره 2839- 4/3/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 336- 7/3/93 در خصوص هزینه مازاد بر بودجه پیش بینی شده برای اجرای پروژه خاکبرداری و زیرسازی و جدول گذاری ورودی شهر از سمت تبریز توسط شرکت آرخین یول

9-       نامه شهردار محترم میانه بشماره 2434- 29/2/93 ثبت شده در دبیر خانه شورا بشماره 289- 3/2/93 در خصوص رونوشت نامه به مدیرکل محترم میراث فرهنگی استان در مورد اعلام نوع و مشخصات دوربینهای مدار بسته جهت نصب در موزه

10-   نامه شهردار محترم میانه بشماره 2626- 1/3/93 و 2392- 29/2/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 305- 1/3/93 و 288- 30/2/93 در خصوص ارسال تصویر آگهی مناقصه ها و مزایده ها در سال 93

11-   نامه آقای احد یوسفی (عضو محترم شورا ) ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 332- 7/3/93 در خصوص یادآوری مطالبی در مورد مدیریت شورا

12-   نامه فرماندار محترم میانه بشماره 1508/1/1151- 22/2/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 267- 27/2/93 در خصوص درخواست مساعدت جهت تجهیز دفتر خبری

13-   نامه جمعی از اهالی کوی دامداران ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 328- 7/3/93 در خصوص درخواست رسیدگی به ایجاد مزاحمت آقایان جاوید و عظیم کریمی

14-   نامه آقای علیرضا اروجی اقدم ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 323- 5/3/93 در خصوص لیست هزینهای برگزاری برنامه های فرهنگی

 

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهردار محترم میانه 1102-7/2/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 149- 10/2/93 در خصوص پرداخت مبلغ 000/266/13 ریال مازاد دریافتی از آقای صمد انصاری از بابت واگذاری نهر متروکه در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 8 رای مثبت و یک رای مخالف آقای میعاد مورد تصویب قرار گرفت .نظر مخالف :با عنایت به بند 2 مصوبه شماره 196- 15/2/93 مقررگردیده بود شهرداری محترم آگهی مزایده را نیز جهت تصمیم گیری به شورا ارسال نماید لذا با توجه به عدم ارسال آگهی مزایده و واگذاری بدون آگهی مزایده خلاف مقررات مالی بوده و شهرداری نهایت دقت را در خصوص رعایت آئین نامه مالی بنماید . 

 

8

 

1

 

 

2- نامه شهردار محترم میانه 2818- 4/3/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 320- 5/3/93 در خصوص درخواست مجوز پرداخت مبلغ 000/000/48 ریال به کاروان راهیان مرقد امام در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

 

3- نامه شهردار محترم میانه بشماره 2799- 4/3/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 319- 5/3/93 در خصوص درخواست مجوز واگذاری یک واحد آژانس امداد خودرو (یدک کش ) با قیمت پایه 000/000/30 ریال از طریق آگهی مزایده عمومی در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسیهای لازم مقرر شد با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام گردد ، موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

 

4- نامه شهردار محترم میانه بشماره 2815- 4/3/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 330- 7/3/93 در خصوص ماده واحده پیشنهادی بودجه سال 93 سازمان حمل و نقل همگانی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

 

5- نامه شهردار محترم میانه بشماره 2076- 24/2/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 271- 28/2/93 در خصوص درخواست معرفی نماینده شورا در کارگروه نظارت بر پروژه ساماندهی اطراف امامزاده اسماعیل در جلسه مطرح ، آقای احد یوسفی بعنوان نماینده شورا تعیین گردیدند ، موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

 

6- نامه شهردار محترم میانه بشماره 2807- 4/3/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 331- 7/3/93 در خصوص درخواست مجوز انتقال تاکسی متعلق به آقای بهزاد فتحی از شهر اراک به میانه در جلسه مطرح ، موضوع بشرط عدم انتقال به مدت 5 سال و نیز رعایت ضوابط و مقررات و نیز استفاده در مسیرهای مورد نیاز (بسیار ضروری) با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

 

7- نامه فرماندار محترم میانه بشماره 2584/1/1151- 28/2/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 301- 1/3/93 در خصوص اعتراض به مصوبه شماره 11 مورخ 15/2/93 در مورد کرایه تاکسیها در جلسه مطرح ، با عنایت به اینکه نرخ کرایه های مصوب سال 93 در جلسه کمیته انطباق با حضور رئیس شورا مطرح و سپس در جلسه شورا از سوی ایشان گزارش و مورد قبول اعضای شورا واقع گردید ، فلذا نرخ کرایه  ناوگان حمل و نقل عمومی که طی نامه شماره 565- 31/2/93 مدیر عامل محترم سازمان حمل و نقل به فرمانداری ارسال گردیده است مورد تائید و تصویب شورای اسلامی شهر می باشد ، موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

9

 

 

 

—-

 

 

8- نامه جمعی از اهالی کوی دامداران ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 327- 7/3/93 در خصوص ایجاد مزاحمت به اهالی و قصد تملک نهر متروکه که بعنوان معبر عمومی استفاده میشود توسط آقایان جاوید و عظیم کریمی در جلسه مطرح ، مقرر گردید نامه فوق جهت اعلام نظر در اسرع وقت با توجه به اهمیت موضوع به شهرداری میانه ارجاع گردد ، مضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

 

9- نامه آقای علیرضا اروجی اقدم ( گروه فرهنگی و هنری رمان ) ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 323- 5/3/93 در خصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری جشنواره نقاشی خیابانی در جلسه مطرح ، مقرر گردید نامه فوق با نظر مساعد شورا به شهرداری میانه ارجاع گردد و با توجه به برنامه شهرداری جهت اجرای جشن ویژه ارتقاء درجه در کمیته برگزاری جشن مذکور مطرح و در خصوص برنامه های پیشنهادی به تناسب مساعدت لازم بعمل آید . موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

 

زمان جلسه بعدی شورا : روز  یکشنبه                                       تاریخ :  11/3/93                                   ساعت : 18

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- بهمن نعمت زاده                                  4- حافظه شیخ الاسلامی                                           7- افضل حسینخانی

2- احد یوسفی                                        5- مجید میعاد                                                       8- اقبال محمد حسینی                                           

3- جعفر شاهمحمدی                                6- حیدر رجبی                                                       9- اسلام صدری