مقاله ها

صورتجلسه شماره 39

صورتجلسه شورای اسلامی شهر میانه

 مشخصات جلسه

نوع دعوت : تصویب در جلسات قبل /

 

تلفنی /کتبی

تاریخ جلسه : روز       چهارشنبه            مورخ  22/3/98

 

از ساعت     18  تا  21

شماره جلسه :   39

 

نوع جلسه : (عادی ، فوق العاده )

 

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه : محل دائمی جلسات شورا

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه (اجرای ماده 16 قانون شوراها )

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

1

 

محمود علیلو

 

 

18

 

20

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

18

 

20

 

2

 

اسلام صدری

 

 

18

 

20

 

6

 

مهدی امینی

 

 

18

 

20

 

3

 

علی اکبری

 

 

18

 

20

 

7

 

حیدر رجبی

 

 

18

 

20

 

4

 

ابراهیم ایدری

 

 

18

 

20

 

8

 

----------------

 

 

 

 

اعضای غایب در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

علت غیبت

 

1

          --------------

 

 

 

2

         --------------

 

 

 

3

        --------------

 

 

 

4- مدعوین حاضر در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

1

 

 

 

 

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

6

 

 

 

 

عناوین دستور جلسات

 

 

رسیدگی به نامه های واصله

 

 

 

 

متن مصوبات

 

بند

 

متن مصوبات

تعداد موافق

تعداد مخالف

دلایل و توضیحات مخالف

تصویب شد

تصویب نشد

 

1

نامه شهرداری محترم میانه بشماره 3506- 25/2/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 142 -25/2/98 بپیوست مصالحه نامه شماره 3505- 25/2/98 فیمابین شهرداری میانه و آقای حبیب دلخوش در خصوص ملک واقع مسیر طرح خیابان فنی و حرفه ای در جلسه مطرح ، برابر با پیشنهاد شهرداری با   رای 7 مثبت  مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

7

 

 

-----

 

 

 

 

2

نامه شهرداری محترم میانه بشماره 5141 – 21/3/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 207 -21/3/98 در خصوص درخواست مجوز برای پرداخت هزینه تعمیر خودرو رنومیدلام کمپرسی واحد عمران شهرداری درجلسه مطرح ، برابرپیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

-----

 

 

 

 

3

نامه شهرداری محترم میانه بشماره 4962- 19/3/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 209 -21/3/98 در خصوص اعلام قیمت کارشناسی هیئت سه نفره پلاک ثبتی 189 فرعی از 12 اصلی بخش 41 تبریز واقع در قوریچای (باغ پژمان) بابت ده درصد سهم شهرداری از کل پلاک فوق طبق تعرفه عوارض محلی سال 1398 در جلسه مطرح ، مقرر گردید موضوع با حضور کارشناسان محترم واحد املاک وواحد درآمد شهرداری و مسئول محترم شهرسازی در جلسه آتی شورا مطرح وتصمیمات لازم اتخاذ گردد . موضوع با  7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

7

 

 

 

 

-----

 

 

 

4

نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 65043-9/3/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 180- 9/3/98 در خصوص اعتراض به بند 5 صورتجلسه شماره 28- 29/2/98 در جلسه مطرح ، اعتراض فرمانداری با 6 رای مثبت و 1 مخالف آقای علی اکبری وارد تشخیص داده شد و مقرر گردید شهرداری محترم براساس تعرفه عوارض محلی سال 98 اقدامات قانونی را معمول دارند.

 

 

 

6

 

 

 

1

با توجه به بحثهای مطرح شده در شورا در زمان تصویب تعرفه اینجانب مخالف ایجاد درب اضافی و پارکینگ در کوچه تا عرض 4 متری بودم و بحث و بررسی گردید با توجه به اینکه تعرفه در زمان بررسی بدون اشاره به پروانه ساختمانی و سند رسمی تصویب شد که اینجانب بعد از مهر و امضاء و انتشار عمومی با خبر شدم که به سند و پروانه ساختمانی نیز اشاره شده است که اینجانب از اول مخالف بودم .

 

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :     روز       پنج شنبه                           تاریخ :    23/3/98                     ساعت : 19

 

نام و امضای اعضای شورا در پایان جلسه

 

محمود علیلو

 

اسلام صدری

 

علی اکبری

 

ابراهیم ایدری

 

جعفر شاهمحمدی

 

مهدی امینی

 

حیدر رجبی

بندهای موافق

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

4

 

----

 

4

----

3

1

4

----

4

----

4

----

4

----