مقاله ها

صورتجلسه شماره 10

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه :   چهارشنبه

تاریخ جلسه :28/1/98 

 

شماره جلسه : 10

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق ا لعاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

-        رسیدگی به نامه های واصله

اهم مصوبات شورا

آراء موافق

آراء مخالف

 

1-  نامه شهرداری محترم میانه بشماره 1329 – 28/1/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 34– 28/1/98 در خصوص درخواست مجوز برای انجام مصالحه نسبت به مقدار 684 مترمربع از پلاک ثبتی 17030 فرعی از یک اصلی و اعلام نظریه هیئت کارشناسی متعلق به اداره اطلاعات شهرستان میانه در جلسه مطرح ، مقرر گردید کارشناسان محترم شهرداری جهت ارائه توضیحات لازم در جلسه آتی شورا حاضر تا پس از ارائه توضیحات لازم تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

7

 

 

 

-----

 

2- نامه جمعی از اهالی محترم خیابان افق کوی شهرداری ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 36 – 28/1/98  در خصوص اعتراض به طرح مسدود شدن خیابان مذکور به طرف فلکه شهید اکرمی ناشی از اجرای آینده مسیر خیابان سید سجاد حججی در محل باغ آقای مشایخی در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت مراتب را بررسی و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام دارند. موضوع با 7 رای مثبت مورد تصوبب قرار گرفت.

 

 

7

 

 

-----

 

3- نامه مدیریت محترم سازمان حمل ونقل شهرداری میانه بشماره 71  – 19/1/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 19 – 20/1/98 در خصوص درخواست تصویب نرخ کرایه های پیشنهادی سال 1398 ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری میانه در جلسه مطرح  ، مقرر گردید سازمان مذکور پیشنهادات اعلامی شورای اسلامی شهر را مد نظر قرار داده پس از انجام اصلاحات لازم مراتب را جهت اتخاذ تصمیم نهائی به شورای اسلامی شهر اعلام دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

7

 

 

-----

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز :  شنبه           تاریخ  :  31/1/98                      ساعت : 17   

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                       5- جعفر شاهمحمدی

2-   اسلام صدری                                                      6 - افضل حسینخانی                                                                      3- علی اکبری                                                           7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                    

غایبین :