مقاله ها

صورت جلسه شماره 83

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : پنجشنبه

تاریخ جلسه : 5/7/97

 

شماره جلسه : 83

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 10989- 26/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 508- 26/6/97 در خصوص موضوع درب اضافی خانمها قمر اسدی و زهرا و مهناز هر دو سلیمی در جلسه مطرح ، مقرر گردید ماککین مذکور نباید از معبر فوق هیچگونه استفاده از جمله درب یا پنجره داشته باشند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 142463- 1/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 442- 3/6/97 در خصوص درخواست پرداخت حق الجلسه اعضای محترم هیأت تطبیق در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم مراتب را بررسی و اعلام نظر نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3- نامه شهروند محترم آقای میرجبارحسینی و سایرین ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 312- 20/4/97 در خصوص درخواست دیوار کشی به ملک خود واقع در انتهای کوچه قره آغاج جنب کمربندی در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اقدام لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

4- با عنایت به وضعیت اقتصادی فعلی کشور و تورم شدید و گرانی کالاهای اساسی و مراجعات مکرر شهروندان به شورای اسلامی شهر مقتضی است مسئولین محترم شهرستان معاونت محترم استاندار و فرمانداری ویژه شهرستان میانه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی موضوع را پیگیری و از نتایج حاصله این شورا را مطلع فرمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار  گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

5- نامه مدیریت محترم سازمان حمل و نقل شهرداری میانه بشماره 1395- 2/7/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 528- 4/7/97 در خصوص درخواست مجوز افزایش 20% کرایه سرویس مدارس در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد سازمان با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه             تاریخ  :  7/7/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                    5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                   6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                      7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                  

غایبین :