مقاله ها

صورت جلسه شماره 76

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : پنجشنبه

تاریخ جلسه : 22/6/97

 

شماره جلسه : 76

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه مدیریت محترم سازمان حمل و نقل شهرداری میانه بشماره 1216- 6/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 459- 10/6/97 در خصوص درخواست مجوز واگذاری به اجاره آژانس تاکسی بیسیم از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه 000/150 ریال بمدت پنج سال در جلسه مطرح ، پیشنهاد سازمان با 6 رای مخالف مورد تصویب قرار نگرفت .

 

----

 

6

 

 

2- نامه جمعی از رانندگان تاکسی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 437- 3/6/97 در خصوص درخواست افزایش کرایه تاکسیهای شهر در جلسه مطرح ، مقرر گردید مدیریت محترم حمل و نقل شهرداری بررسیهای لازم را معمول و به این شورا اعلام نظر نمایند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

3- نامه جمعی از کسبه خیابان امام حد فاصل چهارراه طالقانی و خیابان 22 بهمن ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 453- 6/6/97 در خصوص اعتراض به جابجای ایستگاه تاکسیها در جلسه مطرح ، مقرر گردید مدیریت محترم حمل و نقل شهرداری بررسیهای لازم را معمول و به این شورا اعلام نظر نمایند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه             تاریخ  :  24/6/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 5- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    6-  مهدی امینی 

غایبین :

- ابراهیم ایدری