مقاله ها

صورت جلسه شماره 70

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : دوشنبه

تاریخ جلسه : 12/6/97

 

شماره جلسه : 70

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 9186- 1/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 465- 12/6/97 در خصوص درخواست مجوز پرداخت مبلغ 000/000/10 ریال به آقای مرتضی مختاری قهرمان پاورلیفتینگ در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

2- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری بشماره 141580- 1/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 441- 3/6/97 در خصوص صورتجلسه مورخ 24/5/97 کمیسیون حفاری شهر در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم برابر مصوبات صورتجلسه فوق اقدام قانونی معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . 

 

6

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 9539- 6/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 461- 10/6/97 در خصوص در رهن قرار دادن قطعه شماره 10 پلاک ثبتی 4954 فرعی از 9 اصلی واقع در اراضی هفت هکتاری روبروی دادگستری جدید بنام اداره مسکن و شهرسازی جهت تامین قیر مورد نیاز شهرداری در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 9901- 12/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 464- 12/6/97 در خصوص درخواست خرید قیر از سازمان همیاری شهرداریهای استان و یا شرکت تفت پاسارگاد استان جهت اجرای آسفالت روکش خیابانهای سطح شهر در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار            گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

5- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 134492- 24/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 431- 25/5/97 در خصوص پیگیری خرید 100 تن قیر رایگان جهت اجرای آسفالت معابر در محل سکونت گاههای غیر رسمی شهر میانه در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم پیگیری و اقدامات لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  سه شنبه             تاریخ  :  13/6/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 5- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    6-  مهدی امینی 

غایبین :

- ابراهیم ایدری