مقاله ها

صورتجلسه شماره 36

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : پنجشنبه

 

تاریخ جلسه : 31/3/97

 

شماره جلسه : 36

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 3222- 30/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 155- 30/2/97 در خصوص عدم امکان تفکیک و واگذاری 10% سهم شهرداری از پلاک ثبتی 123 فرعی از 50 اصلی واقع در روستای خطب متعلق به آقای رحیم گوزلی و پرداخت مبلغ ریالی آن طبق نظر کارشناسی براساس تبصره 12 ماده 16 تعرفه عوارض محلی در جلسه مطرح ، پس از بازدید تعدادی از اعضای محترم شورا از محل یاد شده و بررسی عینی موضوع برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

2-  نامه شهرداری محترم میانه بشماره 3763- 7/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 184- 8/3/97 در خصوص عدم امکان تفکیک و واگذاری 10% سهم شهرداری از پلاک ثبتی 151 فرعی از 48 اصلی واقع در کفشن زمینهای زراعی روستای آونلیق متعلق به آقای یعقوب قاسمی و پرداخت مبلغ ریالی آن طبق نظر کارشناسی براساس تبصره 12 ماده 16 تعرفه عوارض محلی در جلسه مطرح ، پس از بازدید تعدادی از اعضای محترم شورا از محل یاد شده بدلیل پایین بودن قیمت کارشناسی مقرر گردید موضوع مجددا" به کارشناس ارجاع گردد .موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

7

 

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه                    تاریخ  :  3/4/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                 5-  جعفر شاهمحمدی

2 اسلام صدری                                                  6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                   7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

غایبین :