مقاله ها

صورت جلسه شماره 150

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

تاریخ جلسه : 13/11/97

 

شماره جلسه : 150

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1-  نامه مدیریت محترم سازمان حمل و نقل شهرداری میانه بشماره 2584 – 12/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 839 – 12/10/97 در خصوص عوارض ،  تعرفه ها و جدول جرائم و تخلفات اعضای ناوگان حمل و نقل عمومی پیشنهادی سال  1398 در جلسه مطرح ، با توجه به حضور آقای مهندس واحدی مدیریت محترم سازمان حمل و نقل شهرداری و آقای  نوری مسئول  محترم امور مالی سازمان و ارائه توضیحات لازم  و بحث و بررسیهای لازم و انجام اصلاحات  با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

 

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 19762 – 30/10/ 97  ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 886 – 2/11/97 در خصوص ارائه طرح توجیهی احداث شهرک صنوف آلاینده در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهردار محترم به همراه کارشناسان ذیربط در جلسه آتی شورا حاضر و توضیحات لازم را به جلسه ارائه تا اتخاذ تصمیم شود .موضوع  با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

3- نامه مدیریت محترم سازمان حمل و نقل شهرداری بشماره 2759 –2/11/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 899– 3/11/97 در خصوص درخواست مجوز برای حسابرسی اسناد مالی سال های 95 -96 توسط موسسه حسابرسی تلاش ارقام در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد سازمان با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

4-  نامه مدیریت محترم سازمان حمل و نقل شهرداری بشماره 2624 –17/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 859– 18/10/97 در خصوص موافقت نامه رانندگان  تاکسی با وضعیت خطهای موجود شهر در جلسه مطرح ، مقرر گردبد مدیریت محترم سازمان در جلسه آتی شورا حاضر توضیحات لازم را به جلسه ارائه نمایند . موضوع  با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

5-  نامه شهرداری محترم میانه بشماره 20316 – 18/11/97  ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 909 – 8/11/97 در خصوص درخواست هبه مبلغ 000/000/10 ریال از بابت عوارض پروانه ساختمان آقای سلطانعلی محمدی تحت پوشش کمیته امداد در جلسه مطرح ، موضوع  با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

6-  نامه شهرداری محترم میانه بشماره 19190 – 22/10/97  ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 906 – 6/11/97 در خصوص درخواست واگذاری حق انتقاع قسمتی از کشتارگاه جدید جهت احداث پایگاه اورژانس در جلسه مطرح ، مقرر گردید شبکه بهداشت و درمان نسبت به احداث اورژانس فوق با توجه به تامین بودجه آن در بازه زمانی یکسال اقدام و به شورای اسلامی شهر نیز گزارش نمایند  شهرداری محترم با تنظیم قرارداد صرفا زمین فوق را جهت بهره برداری از قسمت اعیانی آن به منظور ارائه خدمات اورژانس جاده ای اقدام نماید . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز :  چهارشنبه             تاریخ  :  17/11/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                       5- جعفر شاهمحمدی

2-   اسلام صدری                                                      6 - افضل حسینخانی                                                                      3- علی اکبری                                                           7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                    

غایبین :