مقاله ها

صورت جلسه شماره 145

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

تاریخ جلسه : 3/11/97

 

شماره جلسه : 145

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهروند محترم آقای رمضان میانجی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 861- 19/10/97 در خصوص درخواست پاسخ استعلام جهت دریافت انشعاب اب و برق در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم با نظر مساعد مراتب را حل و فصل نماید . موضوع با  6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت

 

6

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 18071- 8/10/97 ثبت شده در دیبرخانه شورا بشماره 822- 8/10/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 18050- 8/10/97 فیمابین شهرداری میانه و خانم اعظم خلیلی در خصوص ملک واقع در طرح پارکینک امامزاده اسماعیل (ع) در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 17747- 3/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 810- 4/10/97 در خصوص واگذاری مقدار 8/8 مترمربع از پلاک ثبتی 3099 اصلی واقع در کوچه اعتماد از طریق مزایده عمومی با قیمت کارشناسی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 19307- 24/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 881- 25/10/97 در خصوص عدم امکان تفکیک و واگذاری ده درصد سهم شهرداری از بابت تبصره 12 ماده 16 تعرفه عوارض محلی پلاک ثبتی 44 فرعی از 1 اصلی و پرداخت مبلغ ریالی آن برابر نظر کارشناسی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

6

 

 

 

----

 

 

5- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 18343- 11/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 831- 11/10/97 در خصوص درخواست مجوز پرداخت مبلغ 000/000/2 ریال بعنوان مساعدت مالی به خانم ناهید مشکولی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

6- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 18715- 16/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 877- 18/10/97 در خصوص عدم امکان واگذاری 60 درصد سهم شهرداری از بابت هزینه تغییر کاربری پلاک ثبتی 1273 از 1 اصلی واقع در خیابان سرانجام و پرداخت مبلغ ریالی آن با نظر کارشناسی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  پنجشنبه             تاریخ  :  4/11/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                  4- جعفر شاهمحمدی

2-    علی اکبری                                                  5 - افضل حسینخانی                                                                      3-  ابراهیم ایدری                                                 6- مهدی امینی 

غایبین :

 

-           اسلام صدری   (مرخصی )