مقاله ها

صورت جلسه شماره 143

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : دوشنبه

تاریخ جلسه : 1/11/97

 

شماره جلسه : 143

ساعت شروع :9

ساعت خاتمه : 11

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - بررسی تعرفه عوارض محلی سال 98

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 18275- 10/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 829- 11/10/97 در خصوص تعرفه عوارض محلی پیشنهادی شهرداری برای سال 1398 در جلسه مطرح ، پس از بحث بررسی با حضور کارشناسان مربوطه طی جلسات مورخه 13/10/97 -  17/10/97 - 19/10/97 - 20/10/97-  21/10/ 97- 23/10/97-  24/10/97-25/10/97 - 26/10/97- 27/10/97 – 29/10/97 و بررسی مجدد اصلاحات انجام یافته با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه             تاریخ  :  3/11/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                       5- جعفر شاهمحمدی

2-   اسلام صدری                                                      6 - افضل حسینخانی                                                                      3- علی اکبری                                                           7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                    

غایبین :