مقاله ها

صورت جلسه شماره 136

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : جمعه

تاریخ جلسه : 20/10/97

 

شماره جلسه : 136

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - بررسی تعرفه عوارض محلی سال 98 و رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه رئیس محترم کمیسیون فنی و شهرسازی بشماره 30- 5/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 825- 8/10/97 در خصوص مصوبات مورخ 3/10/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

جلسه با حضور اعضای محترم کمیسیون و کارشناسان محترم شهرداری آقایان مهندس رجیلی ، مهندس رجبی ، مهندس تقوی و مهندس دولتی  و مدیر عامل شرکت ژرف بند آذر برگزار و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-   مقرر گردید شهردار محترم نسبت به زیبا سازی و مبلمان شهری در بخشهای مختلف از جمله رفوژ جاده ترانزیت ، میدان ورودی از سمت زنجان ، میادین و رفوژهایی که فاقد مبلمان و دارای مبلمان های فرسوده و بی کیفیت می باشد با انتخاب یک مشاور ذیصلاح و دارای سابقه حسنه طرحهایی با محتوای فوق تهیه و قبل از اجرا نیز در کمیسیون فنی شورا مورد بررسی و نهایتا" اجرا نماید . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-   با توجه به ارائه دو طرح توسط مدیر عامل شرکت ژرف بند آذر بررسی کامل در صحن شورا مقرر گردید با اولویت طرح در بوستان محلی مسکن مهر و بازنگریهای مربوطه در اسرع وقت طرح تکمیلی را برای بررسی در کمیسیون فنی ارائه نمایند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

----

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

----

 

 

 

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

2- نامه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بشماره 264382- 12/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 844- 13/10/97 در خصوص درخواست بررسی و تصویب تعرفه عوارض محلی سال 98 در فرجه زمانی تعیین شده در جلسه مطرح ، مقرر گردید مراتب در جلسات شورا در دی ماه طرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

7

 

 

----

 

 

3- نامه معاون محترم هماهنگی  امور عمرانی  فرمانداری بشماره 259298- 8/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 835- 11/10/97 در خصوص ارسال نامه مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری مبنی بر استعلام برخی خلاء های دستور العمل بودجه شوراها از مدیرکل دفتر امور شوراهای وزارت کشور ذر جلسه مطرح ، مقرر گردید با هماهنگی شهرداری محترم مفاد نامه مذکور اقدام لازم معمول گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

4- نامه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی بشماره 258821- 6/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 837- 11/10/97 در خصوص درخواست رفع سد معبر در سطح شهر بویژه در مسیرهایی که طرح پارکبانی در حال اجرا از جمله مقابل بازار در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت اقدامات جدی و عاجل معمول و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  یکشنبه             تاریخ  :  23/10/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                       5- جعفر شاهمحمدی

2-   اسلام صدری                                                      6 - افضل حسینخانی                                                                      3- علی اکبری                                                           7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                    

غایبین :