مقاله ها

صورت جلسه شماره 135

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : پنجشنبه

تاریخ جلسه : 20/10/97

 

شماره جلسه : 135

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - بررسی تعرفه عوارض محلی سال 98 و رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 18071- 8/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 822- 8/10/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 18050- 8/10/97 فیمابین شهرداری میانه و خانم اعظم خلیلی در خصوص ملک واقع در طرح پارکینگ اطراف امامزاده اسماعیل (ع) در جلسه مطرح ، مقرر گردید از محل مورد نظر بازدید و متعاقب آن تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

2- نامه رئیس شورای سازمان و شهردار محترم بشماره 55- 8/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 834- 1/10/97 در خصوص معرفی آقایان محمد آقایی بادلو بعنوان ناظر بر امورات مالی و اداری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و آقای ابراهیم داودیان بعنوان مسئول امور مالی و اداری و مسئول جمع اموال سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در جلسه مطرح ، برابرپیشنهاد رئیس شورای سازمان با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

6

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  یکشنبه             تاریخ  :  23/10/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                      4- جعفر شاهمحمدی

2-  علی اکبری                                                        5- افضل حسینخانی 

3- ابراهیم ایدری                                                      6- مهدی امینی 

غایبین :

 

-           اسلام صدری