مقاله ها

صورت جلسه شماره 126

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

تاریخ جلسه : 28/9/97

 

شماره جلسه : 126

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- بمنظور سرمایه گذاری در زمین متعلق به شهرداری واقع در روبروی آموزش و پرورش آقایان مهندس باباپور و مهندس جواد زاده بعنوان متقاضی سرمایه گذاری در محل یاد شده در جلسه شورا حاضر و خواستار مشارکت جدی در محل مذکور گردیدند در این جلسه ابتدا شهردار محترم مشخصات فنی پروژه و اعتبارات لازم برای مشارکت در محل طرح مذکور را به جلسه ارائه و اظهار نمودند سرمایه گذاران محترم می بایست با ملاحظه منابع مالی طرح و سایر جوانب موضوع پیشقدم شده و با رعایت همه جوانب در طرح مذکور مشارکت نمایند در ادامه جلسه سرمایه گذاران محترم با ارائه برنامه های خود برای مشارکت در اجرای پروژه مذکور خواستار هماهنگی و همکاری لازم برای اجرای پروژه مذکور گردیدند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 17349- 28/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 785- 28/9/97 در خصوص درخواست مجوز پرداخت هزینه رفاهی به کارکنان شهرداری از محل ماده 5 وظیفه خدمات اداری و شهری بودجه سال جاری در جلسه مطرح ، مقرر گردید به کارکنان رسمی و پیمانی مبلغ 000/000/6 ریال و به کارگران قراردادی مبلغ 000/000/3 ریال پرداخت گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . ضمنا" آقای اسلام صدری با پیشنهاد شهرداری ( پرداخت مبلغ 000/000/8 ریال به کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ 000/000/3 ریال به کارگران قراردادی)  موافق بودند .

 

 

7

 

 

----

 

 

3- نامه رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورا بشماره 17- 20/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 793- 28/9/97 در خصوص مصوبات مورخ 19/9/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-3: نامه شهرداری محترم میانه بشماره 16451- 15/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 16- 17/9/97 در خصوص آمار عملکرد هزینه های انجام شده اعم از جاری و عمرانی و درآمدهای وصول شده در جریان آبان ماه 97 در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم نسبت به تحقق و وصول درآمدهای مصوب در بودجه سالجاری اهتمام لازم را بعمل آورند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-3: مقرر گردید شهردار محترم و معاون محترم اداری- مالی شهرداری در جلسه آتی کمیسیون جهت ارائه توضیحات در خصوص اقدامات انجام یافته در مورد تملک از محل بودجه سال جاری حضور بهم رسانند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

3-3: مقرر گردید شهردار محترم و معاون محترم اداری – مالی شهرداری نهایت صرفه جویی را در هزینه های جاری شهرداری تا پایان سال معمول دارند. موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

----

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

7

 

----

 

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

 

----

 

 

4- در خصوص بند 4 صورتجلسه شماره 75- 21/6/97 مبنی بر پاداش شهردار محترم مبلغ 000/000/60 ریال به مبلغ 000/000/120 ریال اصلاح میگردد . این پاداش بدلیل تلاشهای شبانه روزی شهردار محترم همچنین پیشرفت پروژه های عمرانی از جمله خیابان سید سجاد حججی (کمربندی ) و نیز پایین بودن حکم کارگزینی  ایشان می باشد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصوی قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  پنجشنبه             تاریخ  :  29/9/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                    5- جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                     6- افضل حسینخانی 

3- علی اکبری                                                        7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

غایبین :