مقاله ها

صورت جلسه شماره 125

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : سه شنبه

تاریخ جلسه : 27/9/97

 

شماره جلسه : 125

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 240917- 19/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 760- 20/9/97 درخصوص صورتجلسه مورخه 1/9/97 شورای ایمنی و ترافیک شهرستان در جلسه مطرح ، مقرر گردید با توجه به بند 4 صورتجلسه مذکور اعضای محترم شورا و شهردار محترم و رئیس محترم سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری از محل مذکور (راه آهن ) بازدید و متعاقب آن شهردار محترم اقدامات معموله خود را در خصوص اجرای طرح کامل برای زمین پیشنهادی ایستگاه راه آهن جهت ساماندهی پایانه مسافربری به شورای اسلامی شهر اعلام دارند . بدیهی است اقدامات شهرداری محترم مورد تایید شورای اسلامی شهر خواهد بود . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

2- نامه آقای بیژن عسگری ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 794- 28/9/97 در خصوص درخواست پرداخت هزینه رفاهی برای کارگران قراردادی شهرداری در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم موضوع را بررسی و اعلام نظر فرمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3- نامه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بشماره 250102- 28/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 795- 28/9/97 در خصوص درخواست سرپرست محترم اداره زندان میانه مبنی بر مساعدت در رابطه با اخذ هزینه حفاری جهت توسعه شبکه مخابرات زندان در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم مراتب را بررسی و به این شورا اعلام نظر نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه             تاریخ  :  28/9/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                    5- جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                     6- افضل حسینخانی 

3- علی اکبری                                                        7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

                                                 

غایبین :