مقاله ها

صورت جلسه شماره 119

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : دوشنبه

تاریخ جلسه : 19/9/97

 

شماره جلسه : 119

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه جمعی از رانندگان تاکسی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 747- 17/9/97 در خصوص درخواست آزادسازی تاکسیهای خطی در جلسه مطرح ، مقرر گردید موضوع در جلسه آتی شورا با حضور کارشناسان مربوطه مطرح و اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه معاون محترم هماهنگی  امورعمرانی  فرمانداری بشماره 233116- 11/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 736- 12/9/97 در خصوص صورتجلسه مورخه 8/9/97 کمیسیون حفاری در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم همکاریهای لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3- رونوشت نامه مدیریت محترم سازمان حمل و نقل شهرداری بشماره 2253- 8/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 728- 10/9/97 به شهردار محترم در خصوص درخواست تخصیص مبالغ وصولی از محل جریمه های تخلفات رانندگی به سازمان حمل و نقل در جلسه مطرح ، مقرر گردید موضوع در جلسه آتی شورا با حضور کارشناسان ذیربط  مطرح و اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

4- نامه جمعی از اهالی محترم خیابان 12 متری فردوسی واقع در شهرک اندیشه در خصوص درخواست آسفالت و رسیدگی به سایر خدمات رفاهی محله در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اقدامات لازم را در این خصوص معمول و نتیجه را به این شورا اعلام دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

5- پیرو بند 1 صورتجلسه شماره 111- 30/8/97 در خصوص ملک آقای ابراهیم عبدالهی با توجه به وجود مصوبه کمیسیون ماده 5 استان و تائید نقشه های ملک نامبرده توسط نظام مهندسی لذا مقرر گردید شهرداری محترم با چشم پوشی از مقادیر عملیاتی اجرا شده نسبت به صدور پروانه براساس رای کمیسیون ماده 5 اقدام و در صورت عدول از رای کمیسیون ماده 5 مازاد آن به کمیسیون ماده 100 ارجاع گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه             تاریخ  :  21/9/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                    5- جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                     6- افضل حسینخانی 

3- علی اکبری                                                        7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

                                                 

غایبین :