مقاله ها

صورت جلسه شماره 92

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : پنجشنبه

تاریخ جلسه : 19/7/97

 

شماره جلسه : 92

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 181348- 14/7/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 570- 14/7/97 در خصوص درخواست واگذاری زمین در مجاورت خانه امید بازنشستگان برای ایجاد کتابخانه ، تالار مطالعه ، برگزاری کلاسهای ورزشی ، اتاق پزشک و ... بمنظور ارائه خدمات مطلوب به بازنشستگان در جلسه مطرح ، مقرر گردید مقدار مساحت زمین مورد نظر همراه با کروکی توسط مدیر عامل خانه امید بازنشستگان و شهرداری محترم تهیه و جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارائه گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

7

 

 

 

 

----

 

 

2- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 180014- 12/7/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 566- 12/7/97 در خصوص ارسال نامه مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری مبنی بر نحوه محاسبه فوق العاده ماموریت اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر در جلسه مطرح ، مقرر گردید خزانه دار محترم با مد نظر قراردادن نامه مذکور اقدام قانونی را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

3- نامه شهروند محترم آقای عزیز اسدی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 567- 12/7/97 در خصوص اعتراض به موضوع سد معبر توسط آقای حسین وفائیان در سه راهی خیام جنوبی در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم برابر مقررات رسیدگیهای لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 1205- 10/7/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 561- 11/7/97 در خصوص درخواست مجوز جابجایی اعتبار مربوط به دیوار حایل به ادامه پروژه ساختمان آتش نشانی واقع در ضلع شرقی پارک جنگلی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه             تاریخ  :  21/7/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                    5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                   6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                      7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                  

غایبین :