مقاله ها

صورت جلسه شماره 72

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

تاریخ جلسه : 14/6/97

 

شماره جلسه : 72

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 9270- 3/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 443- 3/6/97 در خصوص درخواست آقایان داود میانجی و شرکاء مالکین ساختمان روبروی هلال احمر مبنی بر احداث مازاد برتراکم در طبقه سوم و چهارم در جلسه مطرح ، مقرر گردید براساس قوانین شهرداری هرگاه مالک اقدام به مصالحه مازاد تراکم نماید و این مصالحه در کمیسیون ماده 5 استان تصویب گردد امکان استرداد مبلغ مصالحه در صورت انصراف مالک وجود ندارد بنابراین شهرداری محترم در خصوص استرداد مبلغ فوق بررسی و دلیل آن را به شورای اسلامی شهر اعلام دارند . ضمنا" در صورت مصالحه مجدد مبلغ همان تاریخ را از مالک اخذ نمایند وبرابر مصالحه نامه قبلی با مد نظر قراردادن مساحت درخواستی رفتار گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 9187- 1/6/97 ثبلت شده در دبیرخانه شورا بشماره 439- 3/6/97 در خصوص درخواست مجوز واگذاری به اجاره قسمتی از پارک فرهنگیان جهت استقرار و نصب وسایل بازی از طریق مزایده عمومی با اجاره ماهیانه مبلغ 000/200/1 ریال در جلسه مطرح ، مقرر گردید صرفا" تا آخر سال جاری اقدام شود . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

3- نامه وراث مرحوم ذلفعلی رضایی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 435- 30/5/97 در خصوص درخواست طرح مجدد موضوع قیمت گذاری 39 متر از ملک نامبرده در جلسه مطرح ، مقرر گردید با توجه به اعتراض ایشان و با عنایت به مفاد نامه مذکور مراتب را مجددا" بررسی و مساعدتهای لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

4- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 144377- 4/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 452- 6/6/97 در خصوص صورتجلسه مورخ 28/5/97 شورای ایمنی و ترافیک شهرستان در جلسه مطرح ، مقرر گردید با عنایت به ارتباط موضوع با شهرداری و شورای اسلامی شهر بمنظور انجام مشورتتتهای لازم و بحث و تبادل نظر جلسه ای در محل شورای اسلامی شهر با حضور معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ، ریاست محترم اداره راهنمائی و رانندگی ، مدیریت محترم حمل و نقل شهرداری میانه ، مشاور محترم فرمانداری در امور ترافیکی جناب آقای کاظمخانی برگزار گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

5- نامه ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان میانه بشماره 58258/97/911- 15/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 390- 15/5/97 در خصوص درخواست مساعدت برای رفع نواقصات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست 6-12 ساله واقع در خیابان چمران در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در این خصوص اعلام نظر نماید . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  پنجشنبه             تاریخ  :  15/6/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 5- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    6-  مهدی امینی 

غایبین :

- ابراهیم ایدری