مقاله ها

صورت جلسه شماره 68

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : دوشنبه

تاریخ جلسه : 5/6/97

 

شماره جلسه : 68

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - انتخابات هیئت رئیسه شورا   

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1-  با عنایت به دستور جلسه شماره 436- 3/6/97 در خصوص برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورا ، جلسه مذکور در مورخ 5/6/97 برگزار و هیئت رئیسه شورا بشرح ذیل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند :

1-2: برای سمت ریاست شورا آقای افضل حسینخانی تنها کاندیدا بوده و پس از رای گیری کتبی آقای افضل حسینخانی با 5 رای  بعنوان رئیس شورا انتخاب شدند . آقای صدری رای مخالف دادند . 

2-2: برای سمت نایب رئیس شورا آقای  علی اکبری تنها  کاندیدا بوده  و پس از رای گیری کتبی آقای علی اکبری با 6 رای بعنوان نایب رئیس شورا انتخاب شدند .

3-2: برای سمت منشی شورا آقای مهدی امینی تنها کاندیدا بوده و پس از رای گیری کتبی آقای مهدی امینی با 6 رای بعنوان منشی شورا انتخاب شدند .

4-2: برای سمت خزانه داری شورا آقای محمود علیلو تنها کاندیدا بوده و پس از رای گیری کتبی آقای محمود علیلو با 6 رای بعنوان خزانه دار شورا انتخاب شدند .

 

----

 

5

 

 

6

 

 

 

6

 

 

6

 

----

 

1

 

 

----

 

 

 

----

 

 

----

 

 

2- به پیشنهاد اعضای محترم شورا انتخابات نمایندگان شورا در کمیسیونهای شهرداری برگزار و بشرح ذیل انتخاب و معرفی   گردیدند :

1-2: برای کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری آقای مهدی امینی تنها کاندیدا شدند و پس از رای گیری کتبی آقای مهدی امینی با 6 رای بعنوان نماینده شورا در کمیسیون بدوی ماده صد برای مدت یکسال انتخاب شدند .

2-2: برای کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری آقای محمود علیلو تنها کاندیدا بوده و پس از رای گیری کتبی آقای محمود علیلو با 6 رای بعنوان نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظرماده صد برای مدت یکسال انتخاب شدند .

3-2: برای کمیسیون ماده 77 شهرداری آقای علی اکبری تنها کاندیدا بودند و پس از رای گیری کتبی آقای علی اکبری با 6 رای بعنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده 77 شهرداری برای مدت یکسال انتخاب شدند .

4-2: برای کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری آقای علی اکبری تنها کاندیدا بوده و پس از رای گیری کتبی آقای علی اکبری با 6 رای بعنوان نماینده شورا در کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری برای مدت یکسال انتخاب شدند .

5-2: برای شورای سازمان اتوبوسرانی آقای افضل حسینخانی تنها کاندیدا شدند و پس از رای گیری کتبی آقای افضل حسینخانی با 5 رای بعنوان نماینده شورا در شورای سازمان اتوبوسرانی برای مدت یکسال انتخاب شدند . آقای صدری رای مخالف دادند .

6-2: برای کمیته انضباطی سازمان اتوبوسرانی آقای علی اکبری تنها کاندیدا بوده و پس از رای گیری کتبی آقای علی اکبری با 6 رای بعنوان نماینده شورا در کمیته انضباطی سازمان اتوبوسرانی برای مدت یکسال انتخاب شدند .

----

 

6

 

 

6

 

 

6

 

 

6

 

 

5

 

 

6

----

 

----

 

 

----

 

 

----

 

 

----

 

 

1

 

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 9472- 5/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 446- 5/6/97 درخصوص درخواست ارسال صورتجلسه هماهنگی برگزاری مراسم استقبال و تجلیل از قهرمانان شهرستان میانه دربازیهای آسیایی جاکارتا بشماره 145147- 5/6/97 فرمانداری محترم میانه در جلسه مطرح ، مقرر گردید از محل اعتبارات شهرداری میانه به هرکدام از ورزشکاران یک کارت هدیه به مبلغ 000/000/5 ریال تهیه و اهداء گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

6

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه             تاریخ  :  7/6/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 5- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    6-  مهدی امینی 

غایبین :

- ابراهیم ایدری (مرخصی)