مقاله ها

صورت جلسه شماره 67

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : یکشنبه

تاریخ جلسه : 4/6/97

 

شماره جلسه : 67

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- با توجه به اهمیت عید غدیر خم در مکتب توحیدی اسلام و گرامیداشت این عید بزرگ مسلمانان جلسه بررسی برای هماهنگی برگزاری جشن عید غدیر خم در محل شورای اسلامی شهر تشکیل و مقرر گردید مراسم مذکور بصورت با شکوهی با هماهنگی شورا و شهرداری در محل شهدای گمنام برگزار گردد . ضمنا" مبلغ 000/000/10 ریال از محل اعتبارات شورای اسلامی شهر جهت برگزاری مراسم مذکور پرداخت گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

2- نامه رئیس محترم کمیسیون ورزش و جوانان شورا بشماره 5- 3/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 444- 3/6/97 در خصوص مصوبات مورخ 3/6/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-2: نامه سرپرست محترم باشگاه فوتبال پیروزی بشماره 1349- 15/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 126- 19/2/97 در خصوص درخواست حمایت و مساعدت مالی به  باشگاه فوتبال پیروزی جهت شرکت در مسابقات استانی در جلسه مطرح ، مقرر گردید مبلغ 000/000/5 ریال از محل اعتبارات شورای اسلامی شهر در وجه باشگاه مذکور پرداخت گردد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-2: نامه سرپرست محترم باشگاه فرهنگی ورزشی ستارگان میانه بشماره 2- 11/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 297- 1/4/97 در خصوص درخواست حمایت و مساعدت مالی جهت شرکت باشگاه ستارگان جهت شرکت در مسابقات استانی در جلسه مطرح ، مقرر گردید مبلغ 000/000/5 ریال از محل اعتبارات شورای اسلامی شهر در وجه باشگاه مذکور پرداخت گردد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

3-2: نامه سرپرست محترم باشگاه فوتبال ماهان ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 158- 31/2/97 در خصوص درخواست حمایت و مساعدت مالی به  باشگاه فوتبال ماهان جهت شرکت در مسابقات استانی در جلسه مطرح ، مقرر گردید مبلغ 000/000/5 ریال از محل اعتبارات شورای اسلامی شهر در وجه باشگاه مذکور پرداخت گردد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

----

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

----

 

 

----

 

 

 

----

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  دوشنبه             تاریخ  :  5/6/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 5- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    6-  مهدی امینی 

غایبین :

- ابراهیم ایدری