مقاله ها

صورت جلسه شماره 64

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

تاریخ جلسه : 27/5/97

 

شماره جلسه : 64

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 8887- 27/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 433- 27/5/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 8880- 27/5/97 فیمابین شهرداری میانه و وراث مرحوم آقا بالا کلانتری در خصوص تملک ملک واقع در طرح 35 متری کمربندی ساحلی در جلسه مطرح ، مقرر گردید کارشناسان محترم شهرداری در جلسه بعدی حاضر و پس از ارائه توضیحات لازم اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

2- نامه رئیس محترم اداره پست شهرستان میانه بشماره 18451/400- 15/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 393- 17/5/97 در خصوص اعلام آمادگی جهت عقد قرارداد با شهرداری برای اخذ عوارض خودروی  از طریق باجه پیشخوان در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم برابر قوانین و مقررات اقدام لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

3- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 9189/م – 17/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 403- 20/5/97 در خصوص درخواست حفاظت از تاسیسات و تجهیزات اداری و کارگذاری دوربین های ودار بسته جهت پیشگیری از سرقت برابر بند 10 مصوبات کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت اقدام لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

4- نامه جمعی از کارگران شهرداری میانه ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 412- 23/5/97 در خصوص اعتراض به عملکرد آقای رسول قربانی سرکارگر واحد خدمات شهری در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم رسیدگی لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  دوشنبه             تاریخ  :  29/5/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 5- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    6-  مهدی امینی 

غایبین :

- ابراهیم ایدری