مقاله ها

صورت جلسه شماره 61

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : سه شنبه

 

تاریخ جلسه : 23/5/97

 

شماره جلسه : 61

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 130765- 20/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 402- 20/5/97 در خصوص رفع ابهام در مورد تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات توسعه طرحهای آب و فاضلاب در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اقدامات لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

2- با توجه به مراجعه جمعی از اهالی شهرک شهید باهنر( صابون سازی ) در خصوص درخواست رسیدگی به وضعیت عمرانی شهرک مذکور و نصب سطل زباله در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم رسیدگی لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

3- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 122275- 11/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 389- 15/5/97 در خصوص معرفی اراضی دستگاههای دولتی برای طرح ملی بازآفرینی شهری در جلسه مطرح ، مقرر گردید با توجه به اهمیت موضوع شهرداری محترم در اسرع وقت رسیدگی لازم را معمول دارد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . 

 

 

 

6

 

 

 

----

 

 

4- با توجه به فصل گرما و ضرورت رسیدگی به آبیاری فضای سبز شهر و با عنایت به اعتراضات شهروندان در این خصوص مقرر گردید شهرداری محترم رسیدگی لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه                    تاریخ  :  27/5/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 5- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    6-  مهدی امینی 

غایبین :

- ابراهیم ایدری