مقاله ها

صورت جلسه شماره 59

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

 

تاریخ جلسه : 20/5/97

 

شماره جلسه : 59

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1-  نامه شهرداری محترم میانه بشماره 7955- 13/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 388- 15/5/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 7952- 13/5/97 فیمابین شهرداری میانه و وراث مرحوم سیف اله قره داغی در خصوص ملک واقع در طرح پارکینگ امامزاده اسماعیل (ع) در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . ضمنا" مقرر گردید وجه مربوطه از محل عوارض کسری پارکینگ شهرداری پرداخت گردد .

 

 

7

 

 

----

 

 

2-  نامه شهرداری محترم میانه بشماره 8302- 17/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 392- 17/5/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 8209- 17/5/97 فیمابین شهرداری میانه و وراث مرحوم سیدرضا افتخاری در خصوص ملک واقع در مسیر طرح 35 متری کمربندی حد فاصل کشتارگاه قدیم تا راه آهن در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 8028- 14/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 386- 15/5/97 در خصوص درخواست حل مشکل واگذاری 18000 مترمربع زمین از طریق مزایده عمومی به شرکت تعاونی دادگستری که مقدار 35/2075 مترمربع آن در فضای سبز حاشیه خیابان  و مقدار70/4099 مترمربع آن در کاربری آموزشی قرار گرفته است در جلسه مطرح ، مقرر گردید اعضای محترم شورا به اتفاق کارشناسان شهرداری از محل بازدید نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 8026- 14/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 384- 15/5/97 در خصوص درخواست پرداخت پاداش تا سقف مبلغ 000/000/50 ریال برای هرکدام از کارکنان اعم از رسمی و قراردادی از محل ماده 17 ردیف هزینه ای هدایا و پرداختهای تشویقی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  یکشنبه                    تاریخ  :  21/5/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                              

غایبین :