مقاله ها

صورت جلسه شماره 57

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

 

تاریخ جلسه : 17/5/97

 

شماره جلسه : 57

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه آقای ابراهیم ایدری (عضو محترم شورا ) ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 394- 17/5/97 در خصوص درخواست مرخصی بمدت یکماه از تاریخ 21/5/97 جهت عزیمت به مکه مکرمه بعنوان معاون کاروان در جلسه مطرح ، با توجه به ماده 24 آئین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر با مرخصی نامبرده موافقت گردید . موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

5

 

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 8302- 17/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 392- 17/5/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 8209- 17/5/97 فیمابین شهرداری میانه و وراث مرحوم سیدرضا افتخاری در خصوص ملک واقع در مسیر طرح 35 متری کمربندی حد فاصل کشتارگاه قدیم تا راه آهن در جلسه مطرح ، مقرر گردید موضوع در جلسه آتی شورا با حضور کارشناسان محترم شهرداری بررسی و اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

5

 

 

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 7955- 13/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 388- 15/5/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 7952- 13/5/97 فیمابین شهرداری میانه و وراث مرحوم سیف اله قره داغی در خصوص ملک واقع در طرح پارکینگ امامزاده اسماعیل (ع) در جلسه مطرح ، مقرر گردید موضوع در جلسه آتی شورا با حضور کارشناسان محترم شهرداری بررسی و اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

5

 

 

----

 

 

4- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 122255- 11/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 387- 15/5/97 در خصوص درخواست رسیدگی به وضعیت خیابان 16 متری صبای یک واقع در شهرک فرمانداری در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت رسیدگی لازم را معمول و نتیجه را به این شورا گزارش نمایند . موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

5

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  پنجشنبه                    تاریخ  :  18/5/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  

2- علی اکبری                                                   

3- جعفر شاهمحمدی                                        

4- افضل حسینخانی

6- مهدی امینی 

غایبین :

-          ابراهیم ایدری      (مرخصی)                                         

-          اسلام صدری      (مرخصی)