مقاله ها

صورت جلسه شماره 53

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

 

تاریخ جلسه : 10/5/97

 

شماره جلسه : 53

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 114126- 3/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 340- 3/5/97 در خصوص اعتراض به بندهای 3و4 صورتجلسه شماره 45- 16/4/97 در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه اقدامات شورای اسلامی شهر از بعد نظارتی بوده لذا رای قبلی شورا با 7 رای مثبت ابقاء گردید . 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 7313- 2/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 345- 3/5/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 7312- 2/5/97 فیمابین شهرداری میانه و وراث مرحوم عبدالاحد کریمی در خصوص تملک زمین واقع در مسیر طرح کمربندی ساحلی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار   گرفت .

 

7

 

----

 

 

3-  نامه شهرداری محترم میانه بشماره 7280- 2/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 343- 3/5/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 7256- 2/5/97 فیمابین شهرداری میانه و آقای حسین برزگر در خصوص تملک زمین واقع در مسیر طرح کمربندی ساحلی در جلسه مطرح ،  برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

4- نامه شهروند محترم آقای رسول مشایخی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 216- 22/3/97 در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم بررسیهای لازم را در این خصوص معمول و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

5- مقرر گردید با توجه به تملک مسیر کمربندی ، شهرداری محترم اهتمام ویژه جهت حفظ املاک واقع در ضلع جنوبی و شمالی مسیر مذکور و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در این مناطق معمول داشته و ضمنا" از مسیر مذکور تصویر برداری کرده و جهت حفظ املاک فوق در آرشیو واحد تخلفات ساختمانی و املاک نگهداری گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  پنجشنبه                    تاریخ  :  11/5/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                              

غایبین :