مقاله ها

صورت جلسه شماره 51

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

 

تاریخ جلسه : 6/5/97

 

شماره جلسه : 51

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه رئیس محترم کمیسیون بهداشت و خدمات شهری بشماره 3- 30/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 337- 1/5/97 در خصوص مصوبات مورخ 28/4/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-1: با توجه به اعتراضات اخیر جمعی از شهروندان از جمله اهالی خیابن ابوذر، شهرک امام و خیابان شهید مجدی به وضعیت نامناسب جوبهای مناطق مذکورمقرر گردید شهرداری محترم با جدیت تمام نسبت به نظافت آبروهای خیابانهای یاد شده و سایر مناطق شهر اقدامات لازم را معمول دارند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-1: با عنایت به افزایش مجدد سگهای ولگرد و حیوانات موذی در سطح شهر و گرمای هوا در فصل تابستان مقرر گردید شهرداری محترم با هماهنگی ارگانهای ذیربط از جمله شبکه بهداشت و درمان رسیدگیهای لازم را معمول و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام دارند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

3-1: مقرر گریدی با توجه به اغاز اجرای پروژه تصفیه خانه کشتارگاه دام ، شهرداری محترم در اسرع وقت نظارتهای لازم را معمو و مراتب را به شورای اسلامی شهر اعلام دارند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

----

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

----

 

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 7313- 2/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 345- 3/5/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 7312- 2/5/97 فیمابین شهرداری میانه و وراث مرحوم عبدالاحد کریمی در خصوص تملک زمین واقع در مسیر طرح کمربندی ساحلی در جلسه مطرح ، مقرر گردید موضوع در جلسه آتی شورا با حضور کارشناسان محترم شهرداری مطرح و اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3-  نامه شهرداری محترم میانه بشماره 7280- 2/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 343- 3/5/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 7256- 2/5/97 فیمابین شهرداری میانه و آقای حسین برزگر در خصوص تملک زمین واقع در مسیر طرح کمربندی ساحلی در جلسه مطرح ، مقرر گردید موضوع در جلسه آتی شورا با حضور کارشناسان محترم شهرداری مطرح و اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  یکشنبه                    تاریخ  :  7/5/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                              

غایبین :