مقاله ها

صورت جلسه شماره 49

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

 

تاریخ جلسه : 27/4/97

 

شماره جلسه : 49

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6672- 23/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 322- 23/4/97 در خصوص درخواست مجوز هزینه مبلغ 000/000/700 ریال جهت تکمیل پیادرو خیابان شهید مجدی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6835- 25/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 328- 26/4/97 در خصوص درخواست مجوز ارسال پرونده پادگان میانه به کمیسیون ماده 5 استان با واریز مبلغ 000/000/000/10 ریال نقد و الباقی مبلغ رهن پلاک ثبتی 4003 فرعی از 9 اصلی بنام شهرداری از بابت هزینه استفاده از خدمات شهرداری طبق مصاحه نامه فیمابین در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6603- 23/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 320- 23/4/97 در خصوص درخواست مجوز پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال از محل دیون عمرانی مازاد بر سقف بودجه مصوب سال 97 به پیمانکارانی که در دوره مالی 96 اقدام به عقد قرارداد و اتمام عملیات عمرانی موضوع قرارداد نموده اند در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6725- 24/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 324- 24/4/97 در خصوص درخواست مجوز واگذاری مقدار 39 مترمربع از نهر متروکه واقع در خیابان شهید بهشتی کوی شهید میرزایی کوچه شهید جلال پور به وراث مرحوم ذلفعلی رضایی با قیمت کارشناسی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

5- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6830- 25/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 326- 26/4/97 در خصوص درخواست مجوز اجرای پروژه آسفالت خیابانهای سطح شهر بصورت امانی – پیمانی در جلسه مطرح ، مقرر گردید کارشناسان ذیربط در روز شنبه مورخ 30/4/97 در جلسه حاضر و توضیحات لازم را ارائه نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

6- نامه مدیریت محترم سازمان حمل و   نقل میانه بشماره 879- 26/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 329- 26/4/97 در خصوص درخواست مجوز افزایش کرایه شرکتهای حمل نخاله و مصالح ساختمانی در جلسه مطرح ، مقرر گردید مدیریت محترم سازمان حمل و نقل جهت ارائه توضیحات لازم روز شنبه مورخ 30/4/97 درجلسه شورا حضور یابند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه                    تاریخ  :  30/4/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                              

غایبین :