مقاله ها

صورت جلسه شماره 45

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

 

تاریخ جلسه : 16/4/97

 

شماره جلسه : 45

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 5925- 11/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 294- 12/4/97 در خصوص درخواست مجوز پرداخت مبلغ 000/000/2 ریال از محل ماده 5 وظیفه خدمات اداری بعنوان هزینه رفاهی به هر کدام از کارگران قراردادی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 9938- 12/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 288- 12/4/97 در خصوص اعتراض به بند 3 صورتجلسه شماره 33- 27/3/97 در جلسه مطرح ، اعتراض فرمانداری وارد و رای قبلی شورا کن لم یکن گردید . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3-  نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 88832- 9/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 284- 12/4/97 در خصوص اعتراض به بند 5 صورتجلسه شماره 32- 23/3/97 در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه موضوع تملک و بازگشائی کمربندی از اولویتهای شورای اسلامی شهر و شهرداری می باشد فلذا جهت تسریع در امور آقای مهندس افضل حسینخانی بعنوان ناظر و جهت پیگیری موضوع از طرف شورا انتخاب گردیده اند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

4- نامه رئیس محترم کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورا بشماره 2- 30/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 303- 13/4/97 در خصوص مصوبات مورخ 28/3/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-4: با توجه به گزارشات واصله و مشکلات موجود در اورژانس بیمارستان خاتم الانبیاء مقرر گردید شبکه بهداشت و درمان میانه نسبت به رفع مشکلات اورژانس از جمله پیش بینی و دایر شدن پلیس اورژانس و تقویت حضور پزشک عمومی در اورژانس اقدامات لازم معمول دارند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-4: با توجه بعه درخواست های مکرر شهروندان محترم مقرر گردید از طریق شبکه بهداشت و درمان میانه نسبت به رفع مشکلات موجود در درمانگاههای شهر و تقویت امکانات در درمانگاههای مذکور اقدامات لازم معمول گردد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

----

 

 

 

7

 

 

 

 

7

----

 

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

5- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 5814- 10/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 291- 12/4/97 در خصوص واگذاری به بخش خصوصی وصول عوارض سالیانه خودرو که مورد تائید مدیرکل محترم امور شهری و شوراها نیز قرار گرفته در جلسه مطرح ، مقرر گردید که کارشناسان ذیربط جهت ارائه توضیحات لازم در جلسه شورا حاضر و همچنین شرایط واگذاری را نیز بصورت مکتوب به شورا اعلام نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرارگرفت.

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه                    تاریخ  :  20/4/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                              

غایبین :