مقاله ها

صورت جلسه شماره 44

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

 

تاریخ جلسه : 13/4/97

 

شماره جلسه : 44

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6070- 12/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 293- 12/4/97 در خصوص درخواست مجوز پرداخت کمک هزینه کفن و دفن فرزند آقای بیژن عسگری از کارگران قراردادی شهرداری به مبلغ 000/000/10 ریال در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

2- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 88823- 9/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا 283- 12/4/97 در خصوص اعتراض به بند 8 صورتجلسه شماره 35- 30/3/97 در جلسه مطرح ، با عنایت به تصویب مصالحه نامه مذکور طی بند 1 صورتجلسه شماره 39- 6/4/97 لذا بند فوق که مورد اعتراض فرمانداری بوده کن لم یکن گردیده است . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

3- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 89572- 9/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 281- 12/4/97 در خصوص صورتجلسه طرح کرامت 1 در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم همکاریهای لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه                    تاریخ  :  16/4/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                 4-  جعفر شاهمحمدی

2  علی اکبری                                                   5- افضل حسینخانی

3- ابراهیم ایدری                                               6-  مهدی امینی 

غایبین :

- اسلام صدری