مقاله ها

صورت جلسه شماره 42

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : یکشنبه

 

تاریخ جلسه : 10/4/97

 

شماره جلسه : 42

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 74138- 24/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 248- 30/3/97 در خصوص صورتجلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مورخ 22/3/97 در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در حدود امکانات خود هماریهای لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه جمعی از اهالی محترم کوچه شهید اختیاری واقع در شهرک ولیعصر کوی مهدیه ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 301- 13/4/97 در خصوص درخواست جابجایی تیرهای برق واقع در کوچه مذکور در جلسه مطرح ، مقرر گردید با هماهنگی شهرداری محترم اقدام لازم از طریق اداره ذیربط معمول گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3- با توجه به اعتراضات گسترده از سوی اهالی محترم شهر در خصوص ایجاد طرح ایمنی در ورودی شهرک اندیشه در میدان دفاع مقدس مقررگردید در جلسه آتی با حضور کارشناسان محترم شهرداری ورد بحث و بررسی قرارگرفته و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه                    تاریخ  :  13/4/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                              

غایبین :