مقاله ها

صورت جلسه شماره 41

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

 

تاریخ جلسه : 9/4/97

 

شماره جلسه : 41

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه میانه بشماره 1/305/511/زم – 6/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 276- 9/4/97 در خصوص درخواست اعمال تخفیف برای صدور پروانه ساختمانی و عوارضات مربوطه بهنگام احداث ساختمان برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در جلسه مطرح ، با توجه به بند 2 ماده 3 تسهیلات تشویق در تعرفه عوارض محلی سال 97 شهرداری میانه به افراد تحت پوشش در صورت تایید اداره ذیربط تا 120 مترمربع معاف بوده و در بافت فرسوده نیز صدور پروانه ساختمانی رایگان می باشد . مع الوصف مقرر گردید شهرداری محترم در تعرفه عوارض محلی سال 98 تسهیلات بیشتری در این رابطه برنامه ریزی نماید . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

7

 

 

 

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 5683- 7/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 270- 7/4/97 در خصوص درخواست مجوز خرید یکدستگاه بلدوزر کارکرده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با اعتباری به مبلغ 000/000/500/1 ریال از آقای عباس یاری در جلسه مطرح ، پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 5733- 9/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 273- 9/4/97 در خصوص درخواست مجوز واگذاری به اجاره دکه آهنی و غرفه تجاری واقع در پارک انقلاب با قیمت پایه 000/421/8 ریال از طریق مزایده عمومی بمدت یکسال در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 5732- 9/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 274- 9/4/97 در خصوص درخواست مجوز واگذاری به اجاره پایانه مسافربری با قیمت پایه 000/600/17 ریال از طریق مزایده عمومی بمدت دو سال و اجاره بهای سال دوم با 10 درصد افزایش نسبت به سال اول در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه                    تاریخ  :  13/4/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                 5-  جعفر شاهمحمدی

2 اسلام صدری                                                  6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                   7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

غایبین :