مقاله ها

صورت جلسه شماره 40

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : پنجشنبه

 

تاریخ جلسه : 7/4/97

 

شماره جلسه : 40

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 4517- 21/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 219- 22/3/97 در خصوص درخواست مجوز مجوزهزینه مبلغ 000/000/200/1 ریال جهت ساماندهی محوطه شهربازی در جلسه مطرح ، پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 5685- 7/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 271- 7/4/97 در خصوص درخواست مجوز هزینه مبلغ 000/000/440/1 ریال جهت احداث دیوار حائل در محل ساختمان آتش نشانی در مجاورت پارک جنگلی در جلسه مطرح ، پیشنهاد شهرداری با 5 رای مثبت و 2 رای مخالف آقایان اکبری و امینی مورد تصویب قرار گرفت . نظر مخالفین : با توجه به اینکه محل مذکور از لحاظ کارشناسی و فنی غیر قابل قبول بوده و باعث عدم دید کافی وسایط نقلیه موقع ورود و خروج به میدان میشود .

 

5

 

2

 

 

3- نامه سرپرست محترم فرمانداری میانه بشماره 83890- 4/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 277- 9/4/97 در خصوص صورتجلسه مورخ 28/3/97 کمیته برنامه ریزی شهرستان در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اقدامات لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه                    تاریخ  :  9/4/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                 5-  جعفر شاهمحمدی

2 اسلام صدری                                                  6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                   7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

غایبین :