مقاله ها

صورتجلسه شماره 39

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

 

تاریخ جلسه : 6/4/97

 

شماره جلسه : 39

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 4293- 17/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 205- 19/3/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 4290- 17/3/97 فیمابین شهرداری میانه و پادگان میانه در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه معاون محترم مدیرکل و رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میانه بشماره 2535- 27/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 258- 6/4/97 در خصوص درخواست تخفیف برای پروژه شهرک گلشهر و تشویق افراد برای ساخت و ساز در شهرک مذکور در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم برابر مقررات مساعدت لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 5578- 6/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 257-6/4/97 در خصوص درخواست مجوز پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال به هر کدام از اعضای تیم فوتسال شهرداری که در مسابقات جام رمضان سال جاری مقام سوم را کسب نموده اند در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار    گرفت . 

 

 

7

 

 

----

 

 

4- با توجه به بند 5 صورتجلسه شماره 14 – 2/2/97 شورای اسلامی شهر در خصوص موضوع پرداخت مبلغ 000/000/80 ریال به اعضای محترم هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر مقرر گردید شهرداری محترم مبلغ مذکور را به اعضای مذکور پرداخت نماید . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه                    تاریخ  :  9/4/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                 5-  جعفر شاهمحمدی

2 اسلام صدری                                                  6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                   7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

غایبین :