مقاله ها

صورتجلسه شماره 38

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : دوشنبه

 

تاریخ جلسه : 4/4/97

 

شماره جلسه : 38

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 5354- 3/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 253- 4/4/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 5349- 3/4/97 فیمابین شهرداری میانه و وراث مرحوم بیان عبدالهی در خصوص درخواست صدور مجوز تبدیل 16/17 مترمربع از پارکینگ همکف به یک باب تجاری بدون اخذ عوارض مربوطه با توجه به عدم امکان استفاده از پارکینگ بدلیل اختلاف کد بین خیابان ابوذر و پارکینگ مورد نظر در زمان اجرای خیابان توسط شهرداری در جلسه مطرح ، مقرر گردید از محل بازدید و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- بمنظور بهره مندی از نظرات و پیشنهادات در راستای حل مسائل و مشکلات موجود شهر و ایجاد تعامل لازم با مقامات اجرایی شهر مقرر گردید جلسه ای به این منظور در روز شنبه مورخ 9/4/97 راس ساعت 19 با حضور امام جمعه محترم ، ریاست محترم دادگستری ، دادستان محترم ، سرپرست محترم فرمانداری ، معاونت محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و شهردار محترم میانه در محل شورای اسلامی شهر برگزار گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه                    تاریخ  :  6/4/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                 5-  جعفر شاهمحمدی

2 اسلام صدری                                                  6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                   7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

غایبین :