مقاله ها

صورتجلسه شماره 37

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

 

تاریخ جلسه : 2/4/97

 

شماره جلسه : 37

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه سرپرست محترم فرمانداری میانه بشماره 74521- 24/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 247- 30/3/97 درخصوص دستورالعمل نحوه استقرار میز خدمت در دستگاههای اجرایی در راستایی تکریم ارباب رجوع در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اقدامات لازم را معمول دارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

2- نامه دادرس شعبه اول اجرای احکام دیوان عدالت اداری بشماره 970235- 21/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 250- 2/4/97 در خصوص شکایت خانم بلقیس مختاری مبنی بر درخواست ابطال تبصره 11 ماده واحده بودجه سال 1392 شهرداری میانه در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اقدامات لازم را در این خصوص معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

 

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  دوشنبه                    تاریخ  :  4/4/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                 5-  جعفر شاهمحمدی

2 اسلام صدری                                                  6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                   7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

غایبین :