مقاله ها

صورتجلسه شماره 35

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

 

تاریخ جلسه : 30/3/97

 

شماره جلسه : 35

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 5002- 28/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 243- 29/3/97 در خصوص واگذاری معبر متروکه واقع در خیابان سرانجام به آقای ایرج پزشکی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

2- نامه رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه بشماره 5- 10/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 215- 22/3/97 در خصوص مصوبات مورخ 7/3/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-2: نامه موسسه حسابرسی تلاش ارقام بشماره 2222- 8/9/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 667- 6/10/96 در خصوص گزارش قطعی حسابرسی سال 95 شهرداری میانه در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسی و ارائه توضیحات لازم توسط آقای دینی معاونت محترم اداری – مالی شهرداری مقرر گردید شهرداری محترم اقدامات و پیگیریهای لازم را در جهت مرتفع نمودن نواقصات و مشکلات موجود انجام دهد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

----

 

 

 

7

 

----

 

 

 

----

 

 

3-  نامه رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه بشماره 6- 20/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 222- 22/3/97 در خصوص مصوبات مورخ 17/3/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-3: نامه شهرداری محترم میانه بشماره 2075- 11/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 109- 15/2/97 در خصوص آمار عملکرد هزینه های انجام شده اعم از جاری و عمرانی و درآمدهای وصول شده در جریان فروردین ماه 97 در جلسه مطرح ، با عنایت به کاهش درآمد فروردین ماه نسبت به کل بودجه مقرر گردید شهرداری محترم در ردیفهای مندرج در بودجه اهتمام جدی بعمل آورد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-3: مقرر گردید با عنایت به بررسی سرفصل های هزینه های جاری و عمرانی ، شهرداری محترم ضمن رعایت صرفه جویی های لازم و صرفه و صلاح شهرداری در اسرع زمان ممکن نسبت به شروع فعالیتهای عمرانی براساس بودجه مصوب اقدامات لازم را بعمل آورد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

3-3: مقرر گردید شهرداری با توجه به اولویت ردیف هزینه ای  تملک کمربندی ساحلی از کشتارگاه تا شهرک ولیعصر نسبت به تملک اراضی واقع در مسیر اقدامات لازم را در اسرع وقت معمول دارند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرارگرفت .

 

----

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

----

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

4-  نامه رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه بشماره 7- 22/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 223- 22/3/97 در خصوص مصوبات مورخ 21/3/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-4: نامه شهرداری محترم میانه بشماره 2835- 23/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 141- 26/2/97 در خصوص تفریغ بودجه سال 96 شهرداری میانه در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسی و ارائه توضیحات لازم توسط آقای دینی معاونت محترم اداری – مالی شهرداری برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-4: با توجه به وضعیت درآمدی شهرداری در سال جاری مقرر گردید شهرداری محترم تمهیدات لازم را در خصوص افزایش درآمد و صرفه جویی در هزینه ها بعمل آورد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

----

 

7

 

 

 

7

 

----

 

----

 

 

 

----

 

 

5-  نامه رئیس محترم کمیسیون فنی و شهرسازی بشماره 18- 28/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 245- 29/3/97 در خصوص مصوبات مورخ 24/3/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-5: با توجه به درخواستهای مکرر و حضور جمعی از اهالی محترم شهرک شهید اکرمی و مناطق امین و رامین در شهرک مذکور در جلسه شورای اسلامی شهر مبنی بر درخواست رسیدگی به وضعیت عمرانی شهرک مذکور و بازدید جمعی از اعضای محترم کمیسیون از محل یاد شده مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت به اتفاق کارشناسان ذیربط شهرداری از خیابانها و کوچه های منطقه مذکور بازدید نموده و نیازهای اولیه اهالی محترم را از نظر جوب کشی و لکه گیری و آسفالت دقیقا" بررسی و نظرات کارشناسی خود را جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر اعلام دارند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت

2-5: با توجه به اعتراضات گسترده مردمی نسبت به عدم تناسب ارتفاع منهولهای اداره اب و فاضلاب شهری با آسفالت خیابانهای سطح شهر که موجب نارضایتی شهروندان گردیده است مقرر گردید مراتب از طریق شهرداری محترم پیگیری و ترتیبی اتخاذ گردد تا در اسرع وقت اداره آب و فاضلاب میانه نسبت به اصلاح ارتفاع منهولها اقدام جدی معمول دارند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

----

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

7

 

----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----

 

 

6- نامه آقای مهدی امینی خزانه دار محترم شورا ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 242- 29/3/97 در خصوص بودجه پیشنهادی شورای اسلامی شهر میانه در سال 1397 جمعا" به مبلغ 000/000/100/3 ریال در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسی با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

7- نامه تعاونی محترم تاکسیرانی بشماره 27/97- 22/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 236- 27/3/97 در خصوص درخواست رسیدگی به  مشکلات تعاونی در جلسه مطرح ، مقرر گردید موضوع در جلسه آتی شورا با حضور مدیر عامل محترم تعاونی و مدیریت محترم سازمان حمل و نقل میانه مطرح و اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

8- نامه آقای حسین عظیم زاده نماینده محترم ارتش بشماره 23/39/369- 30/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 246- 30/3/97 در خصوص مصالحه نامه اراضی زاغه مهمات پارگان در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه موضوع در شورای اسلامی شهر تصویب گردیده و عدول از این موضوع چه بسا موجب ضرر و زیان به حق و حقوق شهرداری می باشد بنابراین شورای اسلامی شهر همچنان پیگیر مصوبه خود تا حصول نتیجه از شورای حل اختلاف استان می باشد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه                    تاریخ  :  3/4/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                 5-  جعفر شاهمحمدی

2 اسلام صدری                                                  6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                   7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

غایبین :