مقاله ها

صورتجلسه شماره 33

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : یکشنبه

 

تاریخ جلسه : 27/3/97

 

شماره جلسه : 33

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 4703- 23/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 226- 23/3/97 در خصوص درخواست مجوز پرداخت مبلغ 000/000/5 ریال به آقای ایرج مددی بابت تقدیر و تشکر از زحمات نامبرده در دوران تصدی پست سرپرستی شهرداری میانه در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 4908- 27/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 234- 27/3/97 در خصوص درخواست مجوز واگذاری به اجاره زمین بمساحت 30 مترمربع در داخل پارک فرهنگیان جهت راه اندازی سینما 6 بعدی با سازه پیش ساخته سیار با اجاره بهای پایه ماهانه 000/000/1 ریال از طریق مزایده عمومی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 4602- 22/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 221- 22/3/97 در خصوص درخواست تغییر کاربری پلاک ثبتی 2516 اصلی متعلق به آقایان زعفر و جعفر هر دو جعفری و خانم سمیرا جعفری برابر تعرفه عوارض محلی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

4- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 65232- 13/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 220- 22/3/97 در خصوص اعتراض به بند 5 صورتجلسه شماره 20- 1/2/97 در مورد مساعدت مالی به تیم ورزشی پیروزی در جلسه مطرح ، رای فرمانداری وارد و رای شورا کن لم یکن گردید . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  سه شنبه                    تاریخ  :  29/3/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2 - علی اکبری                                                   5- افضل حسینخانی

3- ابراهیم ایدری                                                 6-  مهدی امینی 

غایبین :

-        اسلام صدری  (مرخصی)