مقاله ها

صورتجلسه شماره 31

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

 

تاریخ جلسه : 19/3/97

 

شماره جلسه : 31

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 20:30

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهروند محترم خانم شمسی مجدی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 207- 19/3/97 در خصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اقدامات لازم را معمول و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

2- نامه شهروند محترم خانم شمسی مجدی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 208- 19/3/97 در خصوص درخواست رسیدگی به وضعیت جوب و آسفالت و سایر موارد مطروحه در متن نامه مذکور در خیابان شهید مجدی در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اقدامات لازم را در این خصوص معمول دارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 49136- 31/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 206- 19/3/97 در خصوص ارسال دستورالعمل و شیوه نامه مربوط به هیأتهای تطبیق در جلسه مطرح ، مقرر گردید هیأت محترم تطبیق لیست جلسات خود را با قید مدت زمان به شهرداری اعلام تا پس از رویت شورای اسلامی شهر اقدامات لازم معمول گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . 

 

 

7

 

 

----

 

 

4- با توجه به درخواستهای متعدد شهروندان ساکن در کوچه های امین 1 و 2 و 3 مقرر گردید روز پنجشنبه مورخ 24/3/97 جلسه کمیسیون فنی و شهرسازی مختص محله یاد شده تشکیل و به تفضیل مشکلات مربوطه مورد بررسی و رسیدگی جدی قرار گیرد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  :  چهارشنبه                    تاریخ  :  23/3/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                 5-  جعفر شاهمحمدی

2 اسلام صدری                                                  6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                   7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

غایبین :