مقاله ها

صورتجلسه شماره 30

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : یکشنبه

 

تاریخ جلسه : 13/3/97

 

شماره جلسه : 30

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 20

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه رئیس محترم کمیسیون ورزش و جوانان بشماره 2- 12/3/97ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 193- 12/3/97 در خصوص مصوبات مورخ 10/3/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-1: نامه آقای نادر احدی مربی و پیشکسوت محترم تنیس روی میز ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 190- 10/3/97 در خصوص درخواست مبلغ 000/000/3 ریال که قبلا" در برگزاری مسابقات تنیس روی میز هزینه شده است در جلسه مطرح ، مقرر گردید با توجه به فعالیت سالیان متمادی نامبرده در ورزش مذکور مبلغ فوق از محل اعتبارات شورا در وجه نامبرده پرداخت گردد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-1: نامه سرپرست محترم باشگاه فوتبال پیروزی بشماره 1519- 11/10/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 701- 16/10/96 در خصوص درخواست حمایت از باشگاه پیروزی جهت شرکت در مسابقات استان با نام شهرداری میانه در جلسه مطرح ، با توجه به محدودیت مالی شهرداری مورد موافقت قرار نگرفت . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

3-1: با توجه به کسب مقامهای قهرمانی توسط ورزشکاران میانه در رشته های مختلف در سطوح آسیایی و جهانی مقرر گردید موضوع برنامه تجلیل از ورزشکاران در جلسات آتی بررسی و نتایج حاصله جمع بندی گردد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

4-1: مقرر گردید بمنظور بررسی مسائل و مشکلات ورزش شهر از مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان استان جهت حضور در جلسه شورای اسلامی شهر توسط رئیس محترم اداره ورزش و جوانان میانه دعوت بعمل آید . موضوع برابر نظر کمیسیون با  7 رای مثبت مورد تصویب قرار  گرفت .

----

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

7

----

 

 

 

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 3932- 9/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 194- 12/3/96 در خصوص ارسال دادنامه هیأت تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مربوط به عوارضات مازاد تراکم پایه ، پذیره ، مازاد بر سطح اشغال ، مازاد بر تراکم مجاز و عوارضات ابقا که مورد تایید قرار گرفته است در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم برابر مقررات در تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری لحاظ نماید . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

3- نامه جمعی از اهالی انتهای گلستان پنجم شهرک ولیعصر ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 195- 12/3/97 در خصوص درخواست جوب کشی منطقه مذکور در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم رسیدگی لازم را برابر مقررات معمول دارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

4-  نامه جمعی از اهالی انتهای گلستان پنجم شهرک ولیعصر ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 196- 12/3/97 در خصوص درخواست آسفالت کوچه مذکور در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم رسیدگی لازم را برابر مقررات معمول دارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

5- نامه رئیس محترم کمیسیون فنی و شهرسازی بشماره 14- 12/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 197- 12/3/97 در خصوص مصوبات مورخ 2/3/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-5: با توجه به اینکه تعدادی از املاک واقع در کمربندی جنوبی طی نامه شماره 19788- 0/12/96  توسط شهرداری محترم میانه برای اخذ مجوز به شورای اسلامی شهر ارائه گردیده بود و براساس بند 1 مصوبه شماره 90- 17/12/96 شورای اسلامی شهر مورد تصویب قرار نگرفته بود با کلیه مالکین اراضی فوق که دارای اسناد رسمی بودند بحث و جدل فراوانی انجام شد که اکثر مالکین حتی به مبلغ 000/100/1 ریال به سختی راضی شده بودند ولی در نهایت با بحث های فراوان تفاهم نامه به شکل ذیل انجام پذیرفت . مقرر گردید از کلیه املاک کارشناسی شده به مبلغ 000/100 ریال کسر و با رضایت مالکین مبلغ الباقی قیمت هر مترمربع از اراضی واقع در مسیر کمربندی جهت اخذ مجوز به شورای اسلامی شهر ارائه گردد که شهردار محترم قول دادند در اسرع وقت نسبت به تنظیم مصالحه و ارائه آن به شورای اسلامی شهر اقدامات لازم را معمول دارند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

----

 

 

 

 

 

 

 

 

7

----

 

 

 

 

 

 

 

 

----

 

 

6- نامه مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره 96/485- 24/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 186- 8/3/97 در خصوص ابلاغ شکایت خانمها راضیه و مرضیه مختاری مبنی بر درخواست ابطال تبصره 11 ماده واحده بودجه سال 1392 در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم برابر مقررات رسیدگی لازم را معمول و نتیجه را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال نماید . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  :  شنبه                    تاریخ  :  19/3/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                 5-  جعفر شاهمحمدی

2 اسلام صدری                                                  6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                   7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

غایبین :