مقاله ها

صورتجلسه شماره 29

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : سه شنبه

 

تاریخ جلسه : 9/3/97

 

شماره جلسه : 29

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 20

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1-  نامه شهرداری محترم میانه بشماره 3763- 7/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 184- 8/3/97 در خصوص عدم امکان واگذاری 10% از پلاک ثبتی 151 فرعی از 48 اصلی متعلق به آقای یعقوب قاسمی از اراضی روستای آوینلق به شهرداری و پرداخت مبلغ ریالی آن با نظر کارشناسی طبق تعرفه عوارض محلی سال 97 در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه مساحت زمین زیاد بوده و امکان واگذاری زمین از بابت 10% سهم شهرداری مقدور می باشد لذا مقرر گردید مالک نسبت به واگذاری زمین بابت سهم شهرداری اقدام نماید بنابراین نیاز به تصویب مجدد در واگذاری زمین وجود ندارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  :  شنبه                    تاریخ  :  12/3/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                 5-  جعفر شاهمحمدی

2 اسلام صدری                                                  6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                   7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

غایبین :