مقاله ها

صورتجلسه شماره 28

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : سه شنبه

 

تاریخ جلسه : 8/3/97

 

شماره جلسه : 28

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 20

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 3908- 8/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 185- 8/3/97 در خصوص درخواست مجوز پرداخت مبلغ 000/000/20 ریال از محل ماده 16 وظیفه خدمات اداری ردیف هزینه ای سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی  به مراسم جشن گلریزان در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

2- نامه جمعی از اهالی خیابان 16 متری صبا واقع در شهرک فرمانداری (روبروی بیمارستان خاتم الانبیاء) ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 182- 6/3/97 در خصوص درخواست جوب کشی و زیرسازی و شن ریزی خیابان مذکور در جلسه مطرح ، مقرر گردید کارشناسان ذیربط شهرداری در جلسه مورخ 9/3/97 حاضر و توضیحات لازم را ارائه تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 3763- 7/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 184- 8/3/97 در خصوص عدم امکان واگذاری 10% از پلاک ثبتی 151 فرعی از 48 اصلی به شهرداری و پرداخت مبلغ ریالی آن با نظر کارشناسی طبق تعرفه عوارض محلی سال 97 در جلسه مطرح ، مقرر گردید کارشناسان ذیربط شهرداری در جلسه مورخ 9/3/97 در جلسه شورا حاضر و پس از ارائه توضیحات لازم تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

4- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 53082- 2/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 162- 3/3/97 در خصوص اعتراض به بند 2 صورتجلسه شماره 23- 26/2/97 در جلسه مطرح ، رای قبلی شورا با 5 رای مثبت و 1 رای مخالف اقای صدری ابقاء گردید .

 

5

 

1

 

 

5- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 3616- 3/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 166- 3/3/97 در خصوص درخواست مجوز خرید یک دستگاه خودروی سوزوکی از محل ماده 12 وظیفه خدمات اداری برای حوزه شهردار در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  :  چهارشنبه                    تاریخ  :  9/3/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                 5-  جعفر شاهمحمدی

2 اسلام صدری                                                  6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                   7-  مهدی امینی                                        

غایبین :

-        ابراهیم ایدری  (مرخصی )