مقاله ها

صورتجلسه شماره 27

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

 

تاریخ جلسه : 5/3/97

 

شماره جلسه : 27

ساعت شروع :17

ساعت خاتمه : 20

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 3665- 5/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 178- 5/3/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 3642- 5/3/97 فیمابین شهرداری میانه و اقای علی یوسفی در خصوص ملک واقع در طرح فضای مسیر 40 متری ابوذر در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

2- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 49600- 31/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 165- 3/3/97 در خصوص درخواست ارسال غیبتهای غیر موجه اعضای محترم شورا در جلسه مطرح ، اعلام میدارد که غیبت غیرموجه از سوی اعضای محترم شورا تاکنون صورت نگرفته است . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

3-  نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 53077- 2/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 161- 3/3/97 در خصوص نپذیرفتن اعتراض فرمانداری به بند 3 صورتجلسه شماره 12- 30/1/97 و ابقاء آن طی بند 3 صورتجلسه 20- 19/2/97 در ارسال آن به هیأت حل اختلاف استان توسط فرمانداری محترم در جلسه مطرح ، مقرر گردید فرمانداری محترم کلیه مستندات مربوطه شورای اسلامی شهر را جهت رسیدگی به هیأت محترم حل اختلاف استان ارسال نماید . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

4- رونوشت نامه شهرداری محترم میانه بشماره 3362- 1/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 173- 5/3/97 به ریاست محترم دادگستری میانه در خصوص اجرائیه صادره از سوی شعبه اول اجرای احکام میانه در مورد مطالبات شرکت برق منطقه ای استان از شهرداری میانه بابت واقع شدن مقدار 7220 مترمربع از ملک شرکت برق منطقه ای در مسیر طرح میدان بسیج ورودی اندیشه در جلسه مطرح ، مقرر گردید با توجه به بخشنامه صادره در رابطه با عدم شکایت ادارات دولتی از همدیگر ، فرمانداری و شهرداری محترم مراتب را با جدیت تمام پیگیری تا حقی از شهرداری ضایع نگردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

----

 

 

5- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 38752- 22/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 176- 5/3/97 در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم براساس قوانین و مقررات اقدام لازم را معمول دارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  :  چهارشنبه                      تاریخ  :  2/3/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                   7-  مهدی امینی                                        

4- ابراهیم ایدری 

غایبین :