مقاله ها

صورتجلسه شماره 26

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : جمعه

 

تاریخ جلسه : 4/3/97

 

شماره جلسه : 26

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 20:30

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 3090- 27/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 149- 27/2/97 در خصوص ماده واحده پیشنهادی سال 97 در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسی و انجام اصلاحات بشرح ذیل با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت :

-        در ردیف 4-5 ذیل تبصره 5 ردیف هزینه ای 417702 ماده 17 وظیفه خدمات اداری و شهری تحت عنوان هدایا و پرداختی تشویقی مقررگردید برای کلیه کارکنان شهرداری در صورتی که نیاز به تشویق داشته باشند شهرداری محترم به تفکیک نام و نام خانوادگی  ، سمت و واحد مربوطه و مبلغ پیشنهادی از شورای اسلامی شهر مجوز لازم را اخذ نماید .

-        در ردیف 1-6 ذیل تبصره 6 مقرر گردید مبلغ آن تا سقف 000/000/50 ریال افزایش و با اختیارات شهردار هزینه شود و مراتب ماهانه به شورای اسلامی شهر گزارش گردد .

 

6

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  :  شنبه                     تاریخ  :  5/3/97                      ساعت : 17  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                5-  جعفر شاهمحمدی

2 علی اکبری                                                   6- افضل حسینخانی

3- ابراهیم ایدری                                               7-  مهدی امینی                                        

غایبین :

-        اسلام صدری    (مرخصی )